Agenda Jaarvergadering 2015

Agenda jaarvergadering ABWA maandag 20 april 2014
 
20.00 uur OPENING
•    Mededelingen
•    Notulen jaarvergadering 23 april 2014
•    Jaarverslag secretaris
•    Financieel jaarverslag
•    Verslag door de kascommissie         
•    Bestuursverkiezing
•    Aftredend en herkiesbaar:        F.A.M. Holtkuile
                                                G.J. Oolman
   
•    Woningbouw Wilp-Achterhoek    
•    Commissie recreatiegebied Bussloo    
 
21.00 uur: PAUZE
 
•    VAR                
–    VAR west
–    Geur
–    Waterfabriek en voorzuivering
•    Dorpscontactpersoon
•    Verkeer
•    Verbreding A1             
•    Rondvraag
 
22.00 uur: SLUITING

Comments