Attero

Attero is een belangrijk bedrijf in Wilp-Achterhoek. Natuurlijk als werkgever voor veel mensen in de regio, maar ook als buurman. Het bedrijf sponsort diverse sportverenigingen en activiteiten. Een vertegenwoordiging van ABWA heeft regelmatig contact met het bedrijf. Op deze manier kunnen we opmerkingen en klachten van onze leden snel bij de juiste mensen aankaarten. Zo hebben we het regelmatig over geuroverlast van de stortplaats, de compostering en de bio-vergister, als ook over verkeersproblemen en nieuwe activiteiten op het terrein.

Daarnaast is er naar aanleiding van een bijeenkomst in november 2017 een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit buurtbewoners. Hierin kijken zij hoe met name de kritiekpunten uit de bijeenkomst kunnen worden ingepast en knelpunten kunnen worden opgelost.


Branden

Datum: 11.03.2019

Naar aanleiding van de brand bij Attero hebben we veel reacties ontvangen uit de omgeving. In de diverse regionale media hebben we onze zorgen geuit over het structurele karakter van de branden bij de diverse Attero locaties. Vandaag hebben we ook een brief naar college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Voorst gestuurd. De volledige brief kunt u hieronder teruglezen. We roepen u op om bij een behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad van de gelegenheid gebruik te maken om in te spreken, zodat duidelijk is dat er breed sprake is van zorg.

Brief ABWA gemeente brand Attero 11 maart 2019.pdf


Verwerking zuiveringsslib Attero en Waterschap “Vervolg”

Datum: 01.07.2018

In de laatste ABWA nieuwsbrief hebben we o.a. melding gemaakt over de proef die Attero samen met het Waterschap gaat doen om zuiveringsslib op te werken. We hebben toegezegd jullie te informeren wanneer er meer bekend is. Men heeft van de Gemeente Voorts 5 juni de vergunning verleend gekregen en start deze week (02.07.2018) met de proefneming.

Zoals gemeld vind de proef inpandig plaats en emissies worden voorkomen door een automatische gestuurde luchtwasser. Er kan wel waterdamp zichtbaar kan zijn.

Attero heeft gemeld dat de proefneming plaats vindt gedurende 8 maanden in samenwerking met het Waterschap en een bedrijf dat patent heeft op de verwerking van zuiveringsslib met ongebluste kalk. De methode met ongebluste kalk is goedkoper en duurzamer, er is nauwelijks extra energie bij nodig en het restproduct is toepasbaar als bouwgrondstof.


Geur

Na een toename van klachten over geur heeft de Provincie Gelderland van Attero verbeteringen geëist. Deze verbeteringen zijn in een uitgebreid plan van aanpak gezet. De belangrijkste punten daaruit zijn:

De afspraken met leveranciers zijn aangescherpt. Sommige vrachten worden niet meer hier aangeleverd en andere vrachten niet meer vlak voor het weekend.

De geur van de ontvangsthal van GFT materiaal dient te worden afgezogen.

Onregelmatigheden in de voorcompostering leiden tot een deel van de overlast. Er is een proef voorgesteld met geurmaskering. Het maskeren van de geur is wat ons betreft echt een allerlaatste optie, die alleen ingezet mag worden als al het andere niet werkt. Als onregelmatigheden gewoon voorkomen worden of de lucht goed afgezogen en gefilterd wordt, dan moet dit niet nodig zijn.

Als u klachten heeft over geur van Attero, meldt het dan zowel aan Attero (klachten@attero.nl) als aan de Provincie (provincieloket@gelderland.nl). De klacht bij Attero zorgt ervoor dat ze er iets aan kunnen doen, de klacht bij de provincie zorgt voor een goede handhaving. De contactgevens hiervoor kunt u ook vinden onder het kopje 'klachten Attero melden'.


VAR West / puinbreker

Voorlopig wordt het terrein aan de westkant van de Ardeweg niet ontwikkeld. Dit zal te maken hebben met de huidige aandeelhouder (investeringsfonds Waterland), die vooral bekijkt wat het financieel oplevert binnen nu en ± 5 jaar. De mogelijkheden worden bekeken om op de plek waar de afgebrande sorteerhal stond, een mobiele puinbreker te plaatsen. Dit betekent ook dat er voorlopig geen geluidswallen rondom het terrein en langs de A1 worden aangelegd.


Waterzuivering

Het Waterschap is voornemens een waterzuivering te bouwen op het Attero terrein. Het water van het gebied ten zuiden van Attero dient hier te worden gezuiverd, waardoor schoon water in de Twellose beek kan worden geloosd en daardoor de zuivering in Terwolde wordt ontlast. Ook het afvalwater van Attero kan hier worden verwerkt, echter dit dient eerst te worden voorgezuiverd. Zowel de voorzuivering als de ‘normale’ zuivering zullen afgesloten processen zijn. Dus in een dichte hal of in dichte bassins, met een beperkte kans op geuroverlast.

Er is ongeveer 1 ha nodig voor de zuivering en de voorzuivering. Het terrein tussen de afgebrande sorteerhal en de stortplaats is hiervoor nu in beeld. Attero en het Waterschap zijn onderling nog in gesprek over wie wat gaat uitvoeren. ABWA geeft er sterk de voorkeur aan dat het Waterschap beide activiteiten gaat uitvoeren. Ons inziens is dan de kans op geuroverlast het kleinst, aangezien dan de best beschikbare technieken worden gebruikt. Een deel van deze technieken zijn nog in ontwikkeling. De vergunningprocedure zal daardoor waarschijnlijk worden uitgesteld tot begin 2018.