Agenda jaarvergadering 2012

Agenda Jaarvergadering ABWA 26 april 2012:

1. 20.00 uur: Opening

2. Mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 20 april 2011

4. Jaarverslag Secretaris

5. Financieel Jaarverslag

6. Verslag door de kascommissie

(Gerard Ganzevles en Gerda Jonkman)

7. Voorstel en stemming contributieverhoging

8. Bestuursverkiezing

Aftredend: R.G.J. (Richard) ter Steege

J.A.G. (Ans) Linthorst

Aftredend en herkiesbaar: W.J. (Willem Jan) Reinders

Verkiesbaar: F.A.M. (Frank) Holtkuile

Nieuwe bestuursleden:

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.

9. Commissies

Opheffing woningbouwcommissie

Voorstel oprichting commissie Recreatiegebied Bussloo

10. Woningbouw Wilp-Achterhoek

21.00 uur: Pauze

11. Bussloo

12. Dorpsplein Wilp-Achterhoek

13. Rondvraag

14. 22.00 uur: Sluiting