Agenda jaarvergadering 2009

Op 15 april 2009 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden. De vergadering werd gehouden in het dorpshuis (OBS Wilp-Achterhoek). De notulen van deze vergadering staan ook op deze site. Als u vragen heeft over één van de genoemde onderwerpen, kunt u contact opnemen met het bestuur. info@abwa.nl

Agenda jaarvergadering 2009

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 2 april 2008

4. Jaarverslag door Dhr. R.H. de Jong, secretaris

5. Financieel verslag door Richard ter Steege, interim penningmeester

6. Verslag kascommissie door mevrouw Jonkman en Dirry Slijkhuis

7. Bestuursverkiezing:

Functiewijziging:

Nico Straatman wordt de nieuwe voorzitter van ABWA.

Willem Jan Reinders wordt de nieuwe secretaris van ABWA.

Aftredend:

Roel de Jong is na 3 jaar aftredend en niet herkiesbaar,

John Temmink is na 1 jaar aftredend en niet herkiesbaar.

Nieuwe bestuursleden:

ABWA wil graag Gerrit-Jan Oolman en Ans Linthorst voordragen als nieuwe bestuursleden van ABWA.

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur aan te vullen, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minimaal 1/3 van de leden aanwezig is.

8. Ontwikkelingen woningbouw Wilp-Achterhoek door woningbouwcommissie

Pauze

9. Ontwikkelingen VAR

a. Nieuwe milieuvergunning

b. Ontwikkeling verkeer

c. Ingebruikname vergister

10. Rondvraag en sluiting

Notulen jaarvergadering 2008