Notulen jaarvergadering 2008

Notulen jaarvergadering ABWA

19 maart 2008

Iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie en als iedereen een plaats gevonden heeft wordt de Algemene jaarvergadering geopend door interim voorzitter Nico Straatman. Er zijn 33 personen aanwezig.

1: Opening

We hebben als bestuur van ABWA op zijn zachts gezegd een roerig jaar achter de rug. We zaten de afgelopen jaren al niet te ruim in ons bestuursledenbestand, gemiddeld drie bestuursleden en een voorzitter. Officieel zou het bestuur uit zeven personen moeten bestaan. En tot onze grootte spijt heeft onze voorzitter Marco Koers om begrijpelijke, persoonlijke redenen zijn functie als voorzitter van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek moeten neerleggen. En dan kan ik u zeggen, dan blijf je met zijn drieën toch even vertwijfeld achter.

Niet alleen om het feit dat je met 3 personen overblijft, maar ook de know-how en de contacten met de gemeente, de provincie, de VAR, de RGV etc. verliest. Deze contacten liepen toch veelal via de voorzitter. Gelukkig is er vorig jaar op de jaarvergadering al een commissie woningbouw gevormd die de contacten met de gemeente onderhoud en ook verder op dat punt de vinger aan de pols houd. Ook oud-voorzitter Gerard Ganzevles is nog steeds betrokken bij het overleg van ABWA en de VAR.

Toch zijn we niet met de handen in het haar gaan zitten. We hebben verschillende oproepen gedaan en een lijstje gemaakt van mensen die eventueel wel interesse als bestuurslid en/of voorzitter zouden kunnen hebben. Daarbij zijn we vooral direct op de mensen afgestapt (op huisbezoek). Maar dat valt nog niet mee kan ik u vertellen. Soms zijn mensen wel geïnteresseerd, maar hebben ze naast hun werk en gezin de sport, de school of opleiding al een functie bij een vereniging of organisatie. En in een kleine kern als Wilp-Achterhoek zijn toch verschillende verenigingen actief. (school, Lollebroek, ABWA, etc.)

Maar gelukkig hebben we 2 mensen bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. We hebben nog geen nieuwe voorzitter, dit word nu door de rest van het bestuur waargenomen. En toch zijn er ook verschillende contacten gelegd die misschien in de toekomst van waarde kunnen zijn. DE AANHOUDER WINT.

Tot slot wil ik even zeggen, u hebt allemaal bij de uitnodiging de notulen van de jaarvergadering van 2007 ontvangen. Op de uitnodiging heeft u ook kunnen lezen dat we dat in de toekomst anders aanpakken. Een jaar later de notulen ontvangen is niet echt up to date informeren. Ook wij gaan met de tijd mee en gaan de notulen op de site van ABWA zetten op www.abwa.nl. Ook andere actuele zaken/ontwikkelingen zullen wij op de ABWA site gaan vermelden. (Op speciaal verzoek willen wij de notulen nog wel opsturen)

2: Mededelingen

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering: Gerard Ganzevles, John Temmink, Hanneke Oolman, Johan Oolman, Familie Hak senior, Willy van Schaik, Hermien Straatman en Johan Jansen.

De volgende personen hebben zich afgemeld als lid: fam. van Pinksteren en Carla Elizen.

3: Notulen jaarvergadering 2007

Iedereen heeft de notulen van de vorige vergadering ontvangen. Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen van de vergadering. De notulen worden goedgekeurd.

4: Jaarverslag van de secretaris

De secretaris: Roel de Jong neemt het woord en brengt het jaarverslag van de secretaris. Er zijn geen op of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris.

5: Jaarverslag van de penningmeester

De penningmeester Richard ter Steege licht de inkomsten en de uitgaven van de vereniging toe. De vereniging heeft het afgelopen jaar met een positief resultaat afgesloten. Er zijn verder geen wijzigingen in de contributie aangebracht.

6: verslag Kascommissie.

De inkomsten en uitgaven van de vereniging zijn gecontroleerd door de Kascommissie bestaande uit mevr. Dijkhof en mevr. Jonkman. Opgemerkt wordt dat het gespaarde geld voor het onderhoud van de speelplek aan het Kievitsplein niet inzichtelijk is in het huidige jaarverslag. Voorgesteld wordt om voortaan dit bedrag apart te vermelden in het jaarverslag. Ook de inkomsten en uitgaven voor de AED kunnen beter apart vermeld worden om deze post inzichtelijk te houden.

Er wordt ook voorgesteld om de inkomsten en de uitgaven van het dorpshuis uit de financiële boekhouding van ABWA te halen. Voortaan kunnen deze bedragen beter op een apart blad in de boekhouding vermeld worden.

De kascommissie keurt het financiële jaarverslag goed. De nieuwe kascommissie voor 2008-2009 bestaat uit mevr. Jonkman en mevr. Slijkhuis.

7: Ontwikkelingen ABWA

Een groot deel van de ontwikkelingen binnen ABWA zijn al toegelicht in het openingswoordje van de interim voorzitter. De voorzitter Marco Koers is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Zijn functie wordt voorlopig verdeeld door de overige leden van het bestuur.

Marco wordt door de interim voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Marco heeft 6 jaar in het ABWA bestuur gezeten en heeft al die tijd de functie als voorzitter vervuld. Er wordt een presentje aangeboden en de interim voorzitter biedt Marco een etentje aan met het nieuwe bestuur.

Er zijn 2 personen bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Dit zijn Willem Jan Reinders en John Temmink.

8: Bestuursverkiezing

Er wordt een bestuursverkiezing gehouden voor de 2 nieuwe bestuurskandidaten. Er gaat een lijst rond in de zaal waarop door 10 personen in de zaal wordt getekend. Hierna zijn beide personen officieel toegetreden tot het bestuur.

9: Ontwikkelingen woningbouw

Herman Zonnenberg van de woningbouwcommissie licht de ontwikkelingen rond de woningbouw in Wilp-Achterhoek toe.

Vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken wethouders en enkele ambtenaren van de gemeente Voorst. Het lijkt er op dat de locatie achter de basisschool het gaat worden. Mevr. Paulien Dekkers van de gemeente heeft toegezegd dat het perceel achter de school definitief wordt gebruikt voor de woningbouw en dat er op dit moment wordt onderhandeld met de grondeigenaren. In de loop van 2008 zal hierover meer duidelijkheid komen.

Nu ziet het er naar uit dat er ca. 30 gebouwd gaan worden. Er zullen verschillende soorten woningen in verschillende prijsklassen gebouwd gaan worden. 40% van de woningen wordt sociale woningbouw, 35% wordt middenklasse en 25% wordt duurdere woningen. De woningbouwcommissie heeft verder nog niet veel informatie, maar zal het bestuur op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Er is een nieuwe geurvisie vastgesteld om de woningbouw achter de school mogelijk te maken. In deze geurvisie is een hogere geurnorm vastgelegd die veroorzaakt wordt door de omliggende bedrijven. Als dit niet vastgelegd wordt, dan is woningbouw niet mogelijk. In deze geurvisie is opgenomen dat de omliggende bedrijven niet door de woningbouw worden beperkt in hun ontwikkeling.

Rick Bosgoed van Graanhandel Bosgoed meld dat ze nog steeds weinig informatie hebben gekregen van de gemeente. Dit ondanks veel medewerking van Bosgoed. Er is een bod gedaan door de gemeente, maar dit was belachelijk laag. De commissie zal dit nog een keer bij de gemeente aankaarten.

10: ontwikkelingen VAR

Gerard Ganzevles heeft dit voorbereid maar hij heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Daarom doet de interim voorzitter het verhaal over de ontwikkelingen rondom de VAR.

In het afgelopen jaar zijn er op diverse momenten gesprekken geweest tussen directie en medewerkers van de VAR en bestuursleden van buurtvereniging de Kar en ABWA. Deze gesprekken zijn vanuit Wilp-Achterhoek in verschillende samenstellingen gevoerd, wat mede te maken had met de bestuurswisselingen. Momenteel is het zo dat Nico Straatman en Gerard Ganzevles (in de hoedanigheid van oud bestuurslid met veel ervaring met het VAR dossier) vanuit ABWA deze gesprekken meedraaien.

Tijdens de gesprekken heeft de VAR in alle openheid aangegeven wat er speelt met nieuwe ontwikkelingen rondom vergunningen waarvoor men al langdurig met de provincie in gesprek is over de te volgen procedures en de aanscherpingen die er zijn rondom de vergunningverlening voor degelijke bedrijven. D revisievergunning omvat de vergunningen voor het gehele bedrijf en heeft een looptijd van 10 jaar. De oude vergunning loopt af op 21 mei 2008, dus er moet op korte termijn veel werk verzet worden. Mocht dit niet voor 21 mei afgerond zijn, dan zal de provincie de situatie tijdelijk gedogen.

ABWA zal deze procedure intensief volgen omdat de revisievergunning in grote lijnen de spelregels bepaald van wat de VAR de komende 10 jaar kan en mag. Dit houdt onder andere in welke activiteiten er vergund zijn en bij welke hoeveelheden, maar ook de tijden dat bepaalde installaties operationeel mogen zijn en wat de maximale emissies en ander overlast mag zijn. Daarom adviseren we elke omwonende/betrokkene uit de directe omgeving om ook vanuit zijn/haar beleving deze zaak te volgen.

Zeer actueel is ook de aanvraag die de VAR heeft ingediend voor het bouwen van een vergistingsinstallatie waarin 60.000 ton GFT per jaar verwerkt gaat worden met als doel het opwekken van ruim 500.000 m3 gas dat geschikt is voor de verbranding voor verwarming of stroomopwkking. Deze vergister zal dus GFT afval verwerken waarna een eindproduct ontstaat dat ook weer als compost goed bruikbaar is. Voor de hoeveelheden die men wil verwerken is het volgende aan de orde: Aanvoer GFT afval in 2007: 150.000 ton, na ingebruikneming vergister in 2009: 208.000 ton. Afvoer compost in 2007: 70.000 ton, in 2009: 103.200 ton.

De geplande vergister is een gesloten systeem welke geplaatst wordt in de ruimte tussen de kantoren en de ontvangsthal voor GFT afval. Om ruimte te maken zal daartoe een stuk biofilters verwijderd worden. De VAR geeft aan dat dit verantwoord is omdat de vergister geheel gesloten is waardoor geen emissies optreden en de behandeling die het materiaal krijgt gunstig is voor de werking van de biofilters die in gebruik blijven.

Wel is een groei van het aantal verkeersbewegingen voor de aanvoer van GFT en de afvoer van compost. 1800 volle vrachtwagens met GFT afval extra (bij 30 ton per vracht) en 1100 volle vrachtwagens compost. Vooral rondom de Kar is het aantal verkeersbewegingen rondom de VAR een aandachtspunt.

ABWA blijft natuurlijk altijd aandacht vragen voor de emissies die er zijn rondom de compostering en we hebben ook de indruk dat de VAR er veel aan gelegen is de overlast minimaal te houden. Wel bereiken ons inmiddels wat opmerkingen vanuit het gebied ten noordoosten van de VAR over overlast door stortgas. (methaan lucht) door de problemen met de afdichting op de diverse stortlocaties. We zullen dit met de VAR bespreken en vragen omwonenden ook om eventuele problemen die men ervaart door te geven aan de VAR zodat zij handelend kunnen optreden.

Kleinere zaken die de aandacht hebben gekregen zijn onder andere:

- Plannen met betrekkingen tot verplaatsen puinbreek-installatie.

- Plannen met betrekking tot verplaatsing grondreinigings-installaties.

Dit is noodzakelijk in verband met het verkrijgen van extra ruimte voor de stort.

- Achteruitrijd-verklikkers op de shovels van de VAR i.v.m. geluidsoverlast.

- Sponsoring van diverse activiteiten in de regio o.a. dorpsfeest en triatlon.

11: AED

De stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek heeft een AED apparaat voor Wilp-Achterhoek aangeschaft. Het apparaat is op de informatieavond op 3 oktober 2007 aan ABWA aangeboden, die verder voor de opleidingen en het beheer van het apparaat gaat zorgen. De AED hangt sinds 7 oktober in de portiek van Graanhandel Bosgoed in een door Inserva Lochem gesponsorde kast. De kast is voorzien van een alarm dat afgaat indien het apparaat uit de kast gehaald wordt.

Op de informatieavond hebben zich 24 mensen opgegeven voor een cursus, en 5 personen die elders al een AED certificaat behaald hebben.

Door de sponsoring van ABWA, Gejah, De Lollebroek en Graanhandel Bosgoed is het mogelijk om de eigen bijdrage voor de cursus beperkt te houden tot €20,-. Het is nog niet zeker of de herhalingscursussen ook voor dit bedrag gegeven kunnen worden.

De eerste serie cursussen is op 7 en 8 november gehouden in het dorpshuis en bij Graanhandel Bosgoed. Rick wordt hiervoor hartelijk bedankt. I.v.m het aftreden van Marco Koers is het beheer van de AED door John Temmink overgenomen.

De aanmeldingen bleven binnenkomen, zodat er op 13 februari een tweede ronde van 16 mensen de opleiding kon volgen. I.v.m overboeking van het dorpshuis konden we gelukkig uitwijken naar Kaasboerderij Den Hoek. Dit was een prima locatie, waar Willem Jan hartelijk voor wordt bedankt.

In totaal zijn er nu 41 personen in Wilp-Achterhoek die in het bezit zijn van een AED certificaat en op de lijst staan die aan de AED hangt. Er staan nog 2 personen op de wachtlijst voor een cursus. Het wachten is op aanmeldingen van nog 6 personen, zodat er weer een cursusronde gehouden kan worden. Indien er mensen zijn die wel een certificaat hebben, maar niet op de lijst staan worden deze vriendelijk verzocht om zich aan te melden. Dit kan via de mail op AED@abwa.nl

Uit de bijgevoegde documentatie van de AED bleek dat er wel kosten aan het beheer van dhet apparaat verbonden zijn (batterijen, elektroden e.d.). De firma Medizon biedt de mogelijkheid om hiervoor een service contract voor 5 jaar af te sluiten, waarbij tevens de garantie verlengt wordt tot 5 jaar. De kosten hiervan ad €500,- worden door Fa. Govu, Bouwbedrijf Kempink, Mechanisatiebedrijf Bonhof en Café Restaurant Bosgoed gesponsord. Alle sponsoren worden hiervoor hartelijk bedankt.

12: Gebiedsplan de Kar en Hooilanden

Er is contact geweest met dhr. Braskamp van belangenvereniging de Kar en Hooilanden over de inhoud van het gebiedsplan de Kar en Hooilanden. Willem Jan gaat zich hier in de toekomst mee bezig houden namens het ABWA bestuur.

Uit de zaal wordt opgemerkt dat niet alle plannen voor de Kar en Hooilanden met Wilp-Achterhoek en ABWA te maken hebben. Dit heeft te maken met de gemeentegrens die door het gebied loopt. Het bestuur is hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie kan iedereen terecht op de site voor de Kar en Hooilanden. http://www.dekardehooilanden.nl.

13: Rondvraag

Er wordt opgemerkt dat ABWA niet aanwezig kan zijn op de jaarvergadering van de Kar en Hooilanden en dat ABWA zich hiervoor moet afmelden. Willem Jan zal dit doen.

Er wordt gevraagd wat de ontwikkelingen omtrent Fibronet zijn. Er is op dit moment niets nieuws over bekend. Elk jaar wordt er een bijdrage aan de bezorgde burgers betaald die de ontwikkelingen in de gaten houden. Er wordt gevraagd of er informatie over Fibronet op de internetsite kan komen. Dit zal gebeuren, maar er kan ook op de site van de bezorgde burgers gekeken worden. http://www.bezorgdeburgers.nl.

De ontwikkelingen van vliegveld Teuge zijn niet behandeld op de vergadering. Er zijn vragen over het tankeiland en het omzetten van vliegbewegingen van helikopters naar straalvliegtuigen. Ook wordt opgemerkt dat de wethouder die verantwoordelijk is voor Wilp-Achterhoek, wethouder Bink hiervoor weinig actie onderneemt. Bij klachten wordt gezegd dat men daar niet mee bezig is. Dit is wel iets om mee bezig te gaan, omdat de aanvliegroutes steeds meer richting Wilp-Achterhoek gaan. Het standpunt van ABWA hierover is dat er geen uitbreiding van straalvliegtuigen mag plaatsvinden.

Er wordt gevraagd of er nog verbeteringen komen in de buslijnen. De inrichting van de buslijnen worden binnenkort geëvalueerd, maar voorlopig is niet te verwachten dat er veranderingen komen in de routes of de bustijden.

Marco wordt nogmaals bedankt voor zijn werk voor het ABWA bestuur en voor Wilp-Achterhoek in het algemeen. Marco blijft wel lid van de vereniging.

Geluidsoverlast i.v.m. evenementen kunnen worden gemeld op een klachtenlijn. In het gemeentebeleid staat per evenement hoeveel decibel er geproduceerd mag worden en tot welk tijdstip.

14: Sluiting

Na de laatste opmerkingen in de rondvraag wordt de vergadering afgesloten door de Interim voorzitter.