Notulen Jaarvergadering 2010

ALV Algemeen Belang Wilp-Achterhoek 21 april 2010 Openbare Basisschool.

1. Opening door de voorzitter

Afmeldingen: John Eggink en familie Simons

2. Mededelingen

  • Uitnodigingen waren aan de late kant, zullen volgend jaar uiterlijk 2 weken voor de ALV verspreid worden.
  • De uitnodigingen zijn nu niet buiten het verspreidingsgebied van WA verspreid, dit zal volgend jaar wel gedaan worden.
  • Welkom aan wethouder Bink van de Gemeente Voorst.

3. Notulen 2009

Goedgekeurd op punt 9 van de agenda na, Gerard Ganzevles merkt de spelfout op ‘Statisch’ moet ‘Statistisch’ zijn.

4. Jaarverslag van de Secretaris

2009 – 2010 was een redelijk rustig jaar, we hebben 8 bestuursvergaderingen gehad.

De thema’s die ABWA dit jaar onderhanden hebben gehad zijn de volgende.

Het verkeer rondom de VAR en de kruising met de Tienmorgen hebben onze aandacht gevraagd. Helaas is hier op korte termijn weinig concreets te melden ondanks de positieve signalen tijdens het overleg met de gemeente. We zullen dit onderwerp nog verder behandelen later deze vergadering.

Daarnaast hebben we een infoavond over de nieuwbouw van Bredendoord Aggregraten bijgewoond. Deze willen de huidige onverharde opslag bij het terrein betrekken. Hiervoor zal de weg hier tussendoor verlegd gaan worden en meer rechtdoor gaan lopen onder het viaduct door. In ruil voor deze maatregel zal er een stuk natuur ontwikkeld gaan worden, dit word onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Daarnaast hebben we de hoorzitting over het vliegveld bezocht. Hier is verder geen nieuws over te melden.

Dan was de woningbouw een item wat elke bestuursvergadering aan bod is gekomen. Hier gaan we later verder op in.

Dan is het project Wilp-Achterhoek in het groen geweest waarbij diverse bedrijven en particulieren plantgoed via de gemeente konden afnemen tegen een gereduceerd tarief. Voorafgaand werd per erf een beplantingsplan gemaakt.

Daarnaast hebben we 1 kernenteam overleg gehad. Hier was de agenda als volgt:

1. Stand van zaken rondom RGV

ABWA heeft ingesproken bij de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) over de evenementen op Bussloo en vraagt zich af hoe het nu zit met de nachtelijke uren. Vera geeft hierover een uitleg en zegt dat aanstaande maandag de raadsvergadering is en de raad kan besluiten hoe het nu verder gaat. Het geluidsniveau wat genoemd word is landelijk getoetst. (nota luidruchtige evenementen).

Verder geeft de voorzitter aan dat de bevolking het idee heeft dat de gemeente bewust de vergunning zo laat publiceert, zodat men geen bezwaar meer kan aantekenen. Vera legt uit dat het meer te maken heeft met het late aanleveren van de benodigde informatie. Afgelopen jaar is gekozen om eerst het geluidsniveau te publiceren (via de gedoogbeschikking) omdat geschat was dat daar de meeste problemen mee zouden zijn. Daar is geen bezwaar tegen gemaakt. De gemeente zal dit jaar zijn best doen om op tijd te publiceren.

Afgesproken wordt dat ABWA al in een eerder stadium de conceptvergunning toegezonden krijgt.

De voorzitter geeft verder aan dat er meer overlast is van het op- en afbouwen als van het evenement zelf. Vera geeft aan dat hier afspraken over gemaakt zijn en dat er vanaf 07.00 tot 19.00 uur op- en afgebouwd mag worden. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het is wel handig als er klachten zijn om dit dan door te geven aan de gemeente.

2. Milieu effecten rapportage RGV

De RGV hoeft dit niet te doen in verband met het aantal bezoekers.

3.Aanvraag milieuvergunning

16 december is er een informatieavond. De definitieve verlening is gepland voor begin volgend jaar

4. Woningbouw in Wilp-A

Afgelopen week is er een informatieavond geweest die georganiseerd was door de gemeente en Goed Wonen. Helaas was de publicatie erg laat dat was jammer, maar desondanks was de opkomst goed. ABWA vond het een duidelijke avond. Wat ABWA zich wel afvraagt, is wanneer de Dorpsvisie klaar is en ter inzage komt.

Tevens heeft men het verzoek om alvast te beginnen met het aanplanten van groen in de nieuw te bouwen wijk

5. Verkeer Var/ De Kar

De afslag vanaf de Zutphensestraat en de afslag van Sluinerweg naar VAR terrein is erg druk en het aantal verkeersbeweging gaat in de toekomst alleen maar meer worden. De VAR wil zeker meedenken over het probleem en ook de heer Oostveen van de Provincie is op bezoek geweest bij de Var. Deze heeft aangegeven om het fietspad in ieder geval aan te pakken, maar dat is nog geen oplossing voor het overige verkeer. ABWA vraagt aandacht voor dit punt vooral gezien de toekomstige ontwikkelingen van de rondweg Voorst en de ontwikkelingen in Apeldoorn. Daardoor wordt het alleen maar drukker op de weg. Begin 2010 staat er groot onderhoud gepland bij de Provincie en men hoopt dat hierbij ingespeeld wordt op de toekomst.

6. Kruising Zwarte Kolkstraat/Tienmorgen

De bewoners van Wilp-A ervaren dit kruispunt nog steeds als onveilig, vooral voor de schoolgaande jeugd. Men wil graag een rotonde, maar er zijn in het verleden ook al voorstellen gemaakt om de weg te verleggen, vooral het gedeelte van de Zwarte Kolkstraat (vanuit de Posterenk). De tekeningen hierover worden opgezocht door ABWA.

7. Rondvraag

Richard vraagt of er een pad kan komen vanaf de Zonnenbergstraat (Twellose beek)naar de sportvelden van SV Twello. Dit is veiliger voor de mensen uit de Posterenk en Wilp-A.

Ans vraagt of de buurtbus Wilp-A weer aan kan doen. Sinds het station in Twello is, gaan toch meer mensen met het openbaar vervoer en ook voor de schoolgaande jeugd, Misschien bestaat de mogelijkheid om de bus, die toch bij de Thermen komt, ook Wilp-A aan te laten doen.

Ineke vraagt of het bestuur de benodigde gegevens wil opsturen voor de subsidie. Het gaat om het jaarverslag van 2008 en het financiële verslag van 2008.

VAR

Ook is er regelmatig met de VAR overleg geweest, ook dit punt word later verder toegelicht.

AED

De AED herhalingslessen zijn weer geweest dus iedereen is weer op de hoogte. De AED is gelukkig niet gebruikt dit jaar. Gerrit-Jan Oolman heeft het beheer van de AED en coördinatie van de cursussen op zich genomen.

5. Financieel verslag door Richard ter Steege, interim penningmeester

Richard ligt toe dat het een kort ‘financieel’ jaar was. Vorig jaar is besloten het financieel verenigingsjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar in plaats van 1 april tot 1 april. Het jaarverslag van 2009 gaat dan over april 2009 tot en met december 2009.

De ontvangsten zijn vooral de contributie en de subsidie van de gemeente (deze moet nog ontvangen worden van de gemeente). De uitgaven zijn onder andere 50 euro bijdrage aan Koninginnedag om hier nieuw elan aan te geven en 30 euro voor stichting geluidshinder. Van deze stichting verwachten we rondom de milieuvergunning van Bussloo gebruik te gaan maken, vandaar het lidmaatschap.

Daarnaast heeft de AED 82 euro gekost aan materiaal wat niet in het onderhoudscontract inbegrepen was. Na afloop van het onderhoudscontract van de AED zullen we herzien hoe de de exploitatie hiervan gaan voortzetten.

Het saldo eigen vermogen is eind 2009 groot 6.000 euro. Hier moet nog vanaf 500 euro huur van het dorpshuis en er is een reservering van 720 euro ten behoeve van het speelplein op het kievietsplein. Onder de streep is er dan een reserve van 4700 euro. Hierin zit ook nog een etentje voor diverse oud bestuursleden tegoed.

Aansluitend op de toelichting van de kosten van de website vraagt Gerard Ganzevles of het niet mogelijk is om daar een soort interactief platform van te maken. Dit is zeker mogelijk, maar vraag inzet van vrijwilligers en een actieve houding. Het bestuur gaat kijken of dit haalbaar en wenselijk is.

6. Verslag van de kascommissie door Gerda Harmsen en Dirry Slijkhuis

Dirrie en Gerda keuren het jaarverslag van de penningmeester goed.

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Gerda Harmsen en Gerard Ganzevles. Dirrie Slijkhuis wordt bedankt voor haar inzet.

7. Bestuurswissel

Functiewijziging:

Gerrit-Jan Oolman wordt de nieuwe voorzitter van ABWA.

Nico Straatman treed af als voorzitter, maar blijft aan als lid van het bestuur.

Aftredend:

Tineke Boerkamp is na 3 jaar aftredend en niet herkiesbaar

8. Ontwikkelingen woningbouw Wilp-Achterhoek door woningbouwcommissie

Er lopen diverse bezwaren tegen de wijziging van het bestemmingsplan, deze zijn opgespeeld naar de Raad van State. Derhalve liggen de ontwikkelingen rondom de woningbouw stil. Totdat deze bezwaren zijn behandeld zal er niets gebeuren. De firma Bosgoed heeft een brief ingebracht welke rond gaat in de zaal.

Gerard Ganzevles vind de brief een goed initiatief.

Veel jongeren zijn druk geweest samen met Goed Wonen en goed communiceren over het hoe en waarom door de bezwaarmakers is dan ook van groot belang.en goed communiceren over het hoe en waarom door de bezwaarmakers is dan ook van groot belang. Dat de bezwaren via de Raad van State lopen is nu eenmaal zo en daar kan een ieder niets aan veranderen, de RvS heeft daarbij een eigen dynamiek welke eerste uitgewerkt moet zijn voordat verder gegaan kan worden.

De geurcontouren rondom Bosgoed zullen 1 van de discussies zijn is de verwachting. Wel is Gerard Ganzevles bang dat de huidige situatie een spanningsveld tussen de jongeren en de Firma Bosgoed zal veroorzaken. Dit kan mogelijk andere procedures van Bosgoed lastiger maken. Hij spreekt de hoop uit dat de procedure via de RvS niet door hoeft te gaan en dan door goed overleg tussen de Gemeente Voorst en Bosgoed een compromis gevonden kan worden.

Rik Bosgoed vraag zicht openlijk af of de voorbereiding wel voldoende is geweest?

Gerard Ganzevles geeft aan dat ook de woningbouwcommissie naar de geurcirkels gekeken heeft. Volgens Rik Bosgoed waren dit oude geurcirkels en normen. Gerard Ganzevles geeft aan dat het aantal locatie sowieso al beperkt was. Wel vraagt hij zich af of de onderhandeling tussen Bosgoed en de Gemeente goed is geweest. Rik Bosgoed geeft aan dat de woningbouw commissie niet het contact tussen Bosgoed en de Gemeente heeft gestimuleerd. Gerard Ganzevles geeft aan dat de woningbouwcommissie als rol had te zorgen dat er een goed plan zou komen, wat in zijn ogen gelukt is. Het onderhandelen tussen de Gemeente en Bosgoed was in zijn ogen geen rol van de woningbouwcommissie.

Gerrit-Jan Oolman ligt toe dat de neuzen dezelfde kant op staan wat betreft de inwoners van Wilp-Achterhoek en dat we samen naar een oplossing moeten zoeken.

Wethouder Bink vraag bij wie nu de bal ligt, dit is hem niet duidelijk. De gemeente heeft in zijn ogen nu geen bewustzijn van het feit dat zij aan zet zijn. De gemeente zal in zo’n situatie dan zelf ook geen actie ondernemen. Wat betreft de andere 2 bezwaren hier kan binnen de nieuwe normen nog tot een oplossing gekomen worden.

Jan Tijhuis verbaasd zich er over dat er niet meer partijen naar de RvS zijn gestapt om bedrijven veilig te stellen. Diverse agrarische bedrijven worden beperkt en de partijen van de gemeenteraad stemmen hier mee in, alleen de CDA heeft hier niet mee ingestemd. In zijn ogen ligt de bal bij de gemeente en moet de woningbouwcommissie hier druk op zetten. Gerard Ganzevles spreekt zich uit over de kwaliteit van de raadsleden, deze zou matig zijn en ook ambtenaren gaan in zijn ogen onzorgvuldig te werk.

9. Verkeer

Kruissing Tienmorgen Zwarte Kolkstraat, deze is onveilig, zo is ook gebleken uit het optreden van een eenzijdig ongeval. Samen met de OBS en de Gemeente is hier naar gekeken. Richard ter Steege ligt toe dat in november 2009 in de gemeenteraad en B & W in het vervoersplan geen maatregelen voor deze kruissing zijn opgenomen. Terwijl er wel overleg met de OBS, ABWA en de gemeente is geweest en er diverse opties doorgenomen zijn. Ook met Veilig Verkeer Nederland is er contact geweest en na onderzoek gaven zij aan dat een rotonde de meest veilige optie zou zijn. Het overzicht op de kruissing is slecht en de snelheid waarmee gereden word hoog. De Gemeente stuurt op statistieken met ongevallen en hierin is niets zichtbaar dus achtten ze de situatie veilig. Dit terwijl er maandag bij een ongeluk nog iemand is afgesleept. Met de sneeuw is er ook nog een eenzijdig ongeval geweest. Het niet melden en registreren van ongelukken (hoe klein ook) maakt ze niet zichtbaar in de statistieken waardoor er voor de beleidsmakers geen probleem wordt erkent.

Een rotonde zou de beste en duurste oplossing zijn (400.000 euro) er zijn diverse andere voorstellen gedaan, waaronder een bredere middenberm, dit is als voorkeursoplossing afgestemd met de Gemeente in het overleg. Vervolgens doet de betreffende ambtenaar naar de raad het voorstel om 60 KM borden te plaatsen, de belijning aan te passen en de middenberm breder te maken. De kern van Wilp-Achterhoek zou dan ook 30 KM zone worden.

Gerrit-Jan Oolman ligt toe dat momenteel de ontwikkelingen helemaal stil liggen ivm de raadsverkiezingen. Het compromis wat overeen was gekomen in de overleggen is in uitgeklede vorm als voorstel opgenomen. Meer details staan ook in het vervoersplan van de Gemeente Voorst.

Herman Zonneberg betreurt het ten zeerste dat de Gemeente altijd in 2e instantie alles uitvoert en niet gelijk luistert naar de betrokkenen. Het voorstel van de verbrede middenberm is namelijk al voor de aanleg van de kruissing aangedragen.

Wethouder Bink ligt toe dat er nut en noodzaak moet zijn om geld te reserveren. Nut en noodzaak zijn in deze situatie niet aangetoond in rapporten.

Richard ter Steege ligt toe dat we voor alles de politie moeten waarschuwen om alles in de statistieken te krijgen.

10 – Ontwikkelingen VAR

VAR

1. Mileuvergunning

· vorig jaar druk geweest met Milieuvergunning en bezwaren ABWA.

o Op het laatst bezwaar ingetrokken.

· Nu aanpassing van Mileuvergunning (revisie)

o Aantal zaken als autosloop materialen, 2e vergister en waterzuiveringsinstallatie t.b.v. vergister uitgesteld

o Het is nl een lastig jaar voor de VAR. (veel concurentie en crisis)

o Ook probleem dat bij milieuvergunning complete bouwtekeningen moeten zitten

o Die verlopen na 2 jaar

o Dan nog niet gereed, maar wel weer leges betalen.

2. Vergister

· Vorig jaar vergister in gebruik genomen door toenmalig minister Cramer van mileu.

o Draait nog niet optimaal

o Veel klachten over stank, met name in het weekend komen van vergister

o Er gaat veel fijn spul in vergister (veel zand)

o Hierdoor lastig te persen van digestaat (eindproduct)

o Opslag van dit spul in vooral weekend levert stank op.

o Ook problemen met natte plekken als spul compostering in gaat.

o Zwitsers en VAR druk mee, maar duurt nog voort

o Capaciteit omlaag, maar wij blijven alert en critisch,

o Klachten melden, provincie en VAR (nrs. ABWA.nl)

3. Proeven

· Gestart met algenproef. Afvalwater gezuiverd door algen.

o Geen stank, minder transport van slib, dus prachtig.

o Zwarte meuk wordt klaar water

o Algen kunnen voor biobrandstof gebruikt worden of weer vergister of compostering in.

· Ook proeven met papier sorteren. Kleinschalig

· Extra verkeersbewegingen kan niet, want liggen vast in mileuvergunning. (kan wel ingewisseld worden, bijv. puin voor papier e.d.)

4. Verkeersproblematiek

· Milieuvergunning bezwaar o.a. op gebied verkeer.

o Veel zware vrachtwagens

o Vooral probleem bij zutphense straat

o Via var contact met gemeente

o Voorlopig niets aan doen, wel fietspad aanpassen.

o Houden het in de gaten

11 - Ontwikkelingen Bussloo (RGV)

Evenementen terrein, Bussloo

Sinds de leidraad Bussloo 2008, beoordelen wij ontwikkelingen op Bussloo op basis van de vuistregel dat dit moet passen binnen "rust, recreatie en ontspanning in een natuurlijke omgeving"

Vorige week heeft de gemeente de milieu vergunning voor het evenemententerrein op Bussloo ter inzage gelegd. In het verleden heeft ABWA met RGV een convenant gesloten, waarin het nacht evenement (Impuls, later Ground Zero) en 2 avond evenementen mogelijk waren zonder op bezwaren van de ABWA te stuiten. In principe vinden we dat luidruchtige evenementen niet passen binnen de genoemde stelregel, maar tijdens eerdere jaarvergaderingen bleek dat de bewoners van Wilp-Achterhoek het nacht evenement inmiddels accepteren: "1 keer per jaar moet kunnen" "als het maar niet erger wordt".

Naar onze mening zijn de afspraken van het convenant fors overschreden toen RGV XNOIZ naar Bussloo haalde. Dit leidde tot veel protesten en zelfs enkele rechtszaken. De rechter sprak de gemeente vooral aan op de onduidelijkheid: in principe is natuurlijk alles toegestaan als het meer netjes in vergunningen of beleid is geregeld. Ik denk dat dit vooral de reden is voor deze milieu vergunning. Als deze vergunning definitief is kan in principe geen bezwaar gemaakt worden tegen evenementen die binnen deze vergunning vallen. De ABWA heeft samen met algemeen belang de Kar en Hooilanden, Posterenk en enkele direct omwonende zienswijzen ingediend bij de concept vergunning, maar het merendeel daarvan is door de gemeente terzijde geschoven. De belangrijkste punten uit de vergunning waarvan we moeten besluiten of we het er mee eens zijn:

Het aantal dagen overlast: 8 à 9 dagen B- en C-evenementen (voorheen 3)

De eindtijden: 1 x de hele nacht en 7 à 8 x tot 1 uur 's nachts (als de volgende dag zaterdag of zondag is)

Geluidsbelasting op de gevels (25 meetpunten): deze varieert per evenement (waarom?), maar ligt rond de 70dB

Geen limiet op bron niveau (was voorheen 95dB)

Meerdaagse evenementen betekent kamperen, terwijl er alleen dagrecreatie mogelijk zou zijn volgens het bestemmingsplan

De route van bezwaar is richting de Raad van State: wat willen wij als ABWA?

12. Rondvraag

Hoe zit het met Fibroned?

Gerrit-Jan ligt toe dat we dit in de gaten houden en dat kippenmest verbranding momenteel verliesgevend is, Fibroned zal dan ook niet zo snel meer starten.

Meer info is ook te vinden op www.fibronot.nl . ABWA zal ook haar leden meer informeren.

13. Sluiting

Om 22.05 uur wordt de vergadering gesloten.