Notulen jaarvergadering 2012

Notulen jaarvergadering ABWA

26 april 2012, OBS Wilp-Achterhoek

1.Opening

Opening door de voorzitter.

De volgende leden hebben zich afgemeld: John Eggink, Dirrie Slijkhuis en Rita Ganzevles

2.Mededelingen

· AED: Planning is mei/juni weer een herhalingscursus te geven.

· We hebben een uitnodiging van Beursvloer gemeente Voorst ontvangen. Wie wil kan daar heen on contacten op te doen voor zijn of haar vereniging/stichting

· Kruispunt Zwarte kolkstraat/Tienmorgen is vernieuwd. Christel van de Kamp wordt bedankt met een bloemetje voor haar inzet.

o Naaste buren merken nog op dat er regelmatig geluidsoverlast is van vrachtwagens met een lege container er op. Dit geeft een enorme knal als er te hard over het plateau wordt gereden. Het bestuur neemt dit mee naar het VAR overleg.

o Verder wordt uit de zaal opgemerkt dat het zeer gevaarlijk kan worden als de kern 30 KM zone wordt. Dit is met name het geval als alleen de minimumsnelheid wordt verlaagd zonder aanvullende maatregelen.

Het bestuur licht toe dat het maken van een 30 KM zone nooit kan zonder verkeersremmende maatregelen te nemen. Voorlopig is een 30 KM zone niet aan de orde is omdat dit in renovatietrajecten meegenomen wordt door de Gemeente Voorst en hier momenteel minimaal budget voor is.

· 15/16/17 juni is het Dorpsfeest in Wilp-Achterhoek. Stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek is nog op zoek naar een bestuurslid (V/M)

3.Notulen jaarvergadering 20 april 2011

De notulen van de jaarvergadering van 21 april 2010 zijn goedgekeurd door de ALV met als enige opmerking dat de regel “Eventueel kan Jantje Beton hier ook in ondersteunen.” bij punt 13 rondvraag verwijderd moet worden.

4.Jaarverslag Secretaris

Het bestuur is in 2010/2011 9 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Verder is er enkele malen overleg geweest inzake de milieuvergunning van evenemententerrein Bussloo en de woningbouw.

Daarnaast hebben we bezoek gehad van het Kernenteam van de gemeente Voorst op 23 november 2011.

Verdere onderwerpen van afgelopen jaar waren: VAR, verkeer, woningbouw, RGV, waarover later meer. Verder speelden er wat kleinere zaken.

Momenteel heeft ABWA 285 leden. De ledenwerfactie in combinatie met het versturen van de uitnodigingen was wederom succesvol en heeft weer enkele nieuwe leden opgeleverd.

5.Financieel Jaarverslag

Richard ter Steege (Penningmeester ABWA) presenteert de jaarrekening middels een presentatie.

Aandachtspunten zijn de subsidie van de gemeente. 2010 is aangevraagd en 2011 moet na de ALV aangevraagd worden. Die van 2009 en 2012 zijn al gestort.

Er is 120 euro uitgegeven aan nieuwe bodembedekking van het speeltuintje op het kievitsplein. Wim Timmer geeft aan dat met een telefoontje dit soort zaken door de gemeente geregeld worden en het zonde is van de middelen van ABWA. Hij geeft aan dat de gemeente het speeltuintje op het kievitsweg beheert en middelen in natura ter beschikking stelt en geen geld.

Gerrit-Jan Oolman neemt contact op met Weibe over het speeltoestel achter school. Er is onduidelijkheid of dit speeltuintje dezelfde status heeft als die aan de kievitsweg. Er wordt voorgesteld het speeltuintje achter school los te koppelen van school.

Dan is nog wat onduidelijkheid over hoeveel huur ABWA aan school betaalt voor de huur van het dorpshuis. Richard geeft aan dat dit 875 euro per jaar is.

De enige opbrengsten zijn momenteel eigenlijk de kaartclub. Deze opbrengsten zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd.

6.Verslag door de kascommissie

(Gerard Ganzevles en Gerda Jonkman)

De kascommissie heeft een controle gedaan en is akkoord.

Aandachtspunten zijn:

· Matige communicatie rondom de gang van zaken van het dorpshuis

· Waarom betalen de majorettes nu geen huur en hoe dit op te pakken.

· Is het niet handiger dat er rechtstreeks met school wordt afgerekend zodat ABWA er niet tussen hoeft te zitten?

· Opmerking uit de zaal is dat de Majorettes in principe gewoon huur zouden gaan betalen.

· Opletten op de subsidie van 2009 t/m 2012! De gemeente is van 1 a 2 jaar achteraf naar vooraf uitkeren overgestapt.

Nieuw lid van de kascommissie is Jan Noordam, Gerard Ganzevles wordt bedankt voor zijn inzet en Gerda Jonkman blijft aan.

7.Contributieverhoging

Vorige ALV is er een voorstel voor contributieverhoging gedaan. Dit moet echter formeel goedgekeurd worden door de ALV. Voorstel is om de contributie te verhogen naar 5 euro per persoon (lid en medelid). De kosten van de AED en eventuele AED cursussen worden dan in de toekomst uit de middelen van ABWA betaald en niet verhaald op de deelnemers.

De ALV stemt unaniem in met de contributieverhoging.

8.Bestuursverkiezing

Aftredend: R. (Richard) Ter Steege (na 9 jaar)

A. (Ans) Linthorst (na 3 jaar)

Richard en Ans nemen afscheid en worden bedankt voor hun inzet door de voorzitter.

Hans de Haan stelt zich alsnog persoonlijk voor i.v.m. afwezigheid vorig jaar bij zijn verkiezing.

Verkiesbaar: F.A.M. (Frank) Holtkuile

De ALV gaat akkoord met zijn benoeming tot bestuurslid van ABWA

9.Commissies

· Opheffing woningbouwcommissie

Vanwege de lastige communicatie tussen de woningbouwcommissie, gemeente Voorst en het bestuur is besloten de woningbouwcommissie op te heffen en als bestuur rechtstreeks met de gemeente in gesprek te gaan. Ans Linthorst, Gerard Ganzevles en Herman Zonnenberg worden bedankt voor hun inzet afgelopen jaren.

· Voorstel oprichting commissie Recreatiegebied Bussloo

Omdat Richard ter Steege, de man met veel kennis van zaken het bestuur verlaten heeft en we wel een convenant te onderhouden hebben wordt de commissie Recreatiegebied Bussloo opgericht. Richard zal hier zitting in nemen en andere leden zijn van harte welkom.

10. Woningbouw Wilp-Achterhoek

12 maart 2011 is ABWA naar een ronde tafel gesprek over woningbouw geweest in de hoop daar ook meer te horen over de woningbouw in Wilp-Achterhoek. Hier is niets uitgekomen en nu is het afwachten op een afspraak met de gemeente. De gemeente heeft de gevolgen van de uitspraak van de RvS nu nog niet in beeld, maar verwacht voor de zomervakantie meer te weten en in een gesprek een en ander toe te kunnen lichten.

Gerard Ganzevles spreekt uit dat hij twijfel heeft over de wil van de gemeente en heeft het gevoel dat woningbouw in Wilp-Achterhoek geen prioriteit heeft bij de gemeente Voorst.

Wethouder Bink antwoordt hier op dat de gemeente ook een financieel belang heeft bij deze woningbouw en het dus zeker wel prioriteit heeft. Het zegt daarbij echter ook dat de uitspraak van de RvS het lastig heeft gemaakt tot een win-win situatie te komen. Ook geeft hij aan dat de gemeente nu een scan doet over wat er wel mogelijk is.

Rick Bosgoed vraagt zich af waarom deze scan nu pas uitgevoerd wordt een nooit eerder heeft gedaan. Ook geeft hij aan dat zowel hij nu vast zit als ook de woningbouw niet vooruit kan.

Gerrit Jan geeft aan dat het bestuur een en ander nu zelf op gaat pakken en met de gemeente in overleg gaat. Zowel de locatie als het aantal huizen ligt momenteel open wat het bestuur betreft.

Gerard Ganzevles uit zijn twijfels en geeft aan dat het originele plan 35 woningen in 30 jaar tijd was. Dit was iets waar alle partijen waarschijnlijk prima uit waren gekomen.

De gemeente en Goed Wonen hebben het plan opgestuwd met de aankoop van meer grond en het plan voor meer woningen met de hoop dat dit goed zou gaan.

Conclusie aldus hem, de gemeente heeft gefaald in de communicatie met de firma Bosgoed en nu zijn alle jongeren teleurgesteld.

Het bestuur geeft aan constructief aan de slag te gaan om te kijken wat er WEL gerealiseerd kan worden. Eerst zal er contact zijn met de wethouder (Jan van Muyden) en dan zal er verder gekeken worden.

21.15 uur: Pauze

11. Bussloo

De gang van zaken rond het convenant wat is gesloten wordt toegelicht. Vraag uit de zaal is hoe het convenant goed op te stellen en te handhaven. Voorstel is een onafhankelijke voorzitter aan te wijzen, jaarlijks te evalueren en een goede klachtenregistratie te eisen.

De ALV stemt in met het convenant.

12. Dorpsplein Wilp-Achterhoek

Het dorpsplein blijft een doorn in het oog van de Wilp-Achterhoekers en de gemeente. Voorstel is het een andere invulling te geven. Echter het is een kunstwerk, gemaakt door Dhr. Jaap Van Hunen, en deze heeft inspraak in alles wat er met het kunstwerk gedaan wordt/gaat worden.

We hebben gepoogd via de wedstrijd kern met pit iets te realiseren, gezien het te verwachten rendement heeft het bestuur besloten hier na de aanmelding hier verder geen tijd in te investeren.

Voorheen werd er enkele zaterdagen per jaar onderhoud gepleegd, dit is echter in de loop der tijd verwaterd.

Het bestuur gaat allereerst met de kunstenaar contact opnemen en vervolgens in overleg met de gemeente kijken naar een andere invulling van het dorpsplein.

13. Rondvraag

Jan Tijhuis:

1. Er is veel vandalisme op de dorpspleintjes, wellicht kunnen we hier met zijn allen een oogje in het zeil houden.

2: Achterhoeks treffen is nu het 4e weekend van mei (maandag 2e pinksterdag) Hiermee wordt geld ingezameld voor behoud van het theekoepeltje.

Christel van de Kamp:

Maandag komt van 11.05 tot 11.35 uur de Bibliobus, ze roept op hier allen gebruik van te maken omdat opheffing dreigt als er niet meer gebruik van gemaakt gaat worden.

Elly Dijkhof:

Wie doet het onderhoud van de AED? Gerrit-Jan ligt toe dat er een contract voor onderhoud is en dat er ook aan verwarming wordt gewerkt om de AED vorstvrij te houden.

Er komt een vraag over een website met plannen voor een HSL tracé langs Wilp-Achterhoek en Bussloo (http://infrastruct.wordpress.com/2011/03/29/hogesnelheidslijn-zwolle-arnhem/) Wethouder Bink is bekend met de website, maar is verder niet inhoudelijk op hoogte van realisatie van een HSL.

Herman Zonnenberg:

Wat is de status rondom de A1?

Hans ligt toe dat stapsgewijs uitbreiden niet meer mogelijk is. Er volgen nog wel ontwikkelingen en het bestuur zal dit blijven volgen.

Er ligt veel zwerfvuil (bierblikjes) langs de Heeringstraat en dan op de route door Wilp-Achterhoek naar de Posterenk. Hij roept op tot een aanpak en elkaar hier op aan te spreken waar mogelijk.

Gerrit-Jan Oolman:

De overlast van de VAR is verminderd.

Eind van het jaar zal er nog een buurtavond komen met een feest ivm de opening van de kunstgrasverwerking.

Vanuit school komt de vraag of er rond de floralia geen excursie geregeld kan worden. Dit kan via Gert Klein geregeld worden, die staat hier vast voor open.

14. Sluiting

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering