Agenda jaarvergadering 2013

Agenda jaarvergadering ABWA woensdag 17 april 2013

20.00 uur OPENING

 1. Mededelingen
  • Dorpshuisfunctie niet meer via ABWA

2. Notulen jaarvergadering 26 april 2012

3. Jaarverslag secretaris

4. Financieel jaarverslag

5. Verslag door de kascommissie

6. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar: Gerrit-Jan Oolman (voorzitter)

7. Woningbouw Wilp-Achterhoek

8. Commissie recreatiegebied Bussloo

21.00 uur: PAUZE

9. VAR

  • VAR west
  • Pasjessysteem
  • Geur

10. Verkeer

11. AED

12. Rondvraag

22.00 uur: SLUITING

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.