Gebiedsproces A1 zone

Hoofdlijnenakkoord

Op dinsdag 11 oktober 2022 is het hoofdlijnenakkoord voor de gebiedsontwikkeling A1 zone door de deelnemende partijen ondertekend. In het hoofdlijnenakkoord staat opgenomen dat het viaduct Ardeweg niet zal worden herbouwd. De gronden die daardoor vrijkomen zullen door Attero worden gekocht. Aanvullend worden er geluidschermen langs de noordzijde van de A1 geplaatst en maakt de fabriek van Bosgoed Diervoeders plaats voor woningbouw. Hiermee zal de leefbaarheid van Wilp-Achterhoek worden verbeterd.

Dorpsbijeenkomsten

Op 10 en 24 maart 2022 zijn twee dorpsbijeenkomsten georganiseerd om de stand van zaken rondom de Gebiedsontwikkeling A1 zone te presenteren. Aanvullend is vastgesteld wat “het dorp” wil met het viaduct Ardeweg en de bijbehorende plannen. Deze bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht en er is duidelijk vastgesteld wat het vervolg moet zijn. Het viaduct hoeft niet te worden herbouwd, mits daarmee de leefbaarheid van het dorp wordt verbeterd.

Breng niet de burger, maar de overheid in beweging

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het essay ‘Breng de burger in beweging’ dat veel burgers zich best willen inzetten voor hun leefomgeving, maar daar niet aan toe komen en dat de overheid hen beter moet faciliteren. Hans de Haan en Dieter de Vroomen zijn van mening dat burgers wel degelijk in beweging komen, maar vervolgens vast lopen bij uitvoeringsorganisaties en dat de overheid juist dáár moet faciliteren. Lees hieronder hun perspectiefwisseling als reactie op het essay van het PBL.

21 03 08 Essay PBL alternatieve versie - Breng Rijkswaterstaat in beweging.pdf

Vervallen van viaduct

De discussie met Rijkswaterstaat is in een volgende fase terechtgekomen. Ze spreken ambities uit inzake gebiedspartnerschap, meekoppelkansen, regionale duurzame ontwikkeling en integrale aanpak. Echter daarna verschuilen ze zich achter de regels: "we hoeven geen rekening te houden ...". Voor ons dus hoog tijd om verdere stappen te zetten. Zie onderstaande link en het artikel voor een uitgebreide toelichting inzake het laten vervallen van het viaduct bij de verbreding van de A1 in ruil voor verbetering van de leefbaarheid, biodiversiteit, economie, energietransitie en toerisme rond Wilp-Achterhoek. Ook zullen we de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat hierover benaderen.

Website de Stentor

Tracébesluit uitbreiding A1 Oost

ABWA heeft in 2017 in totaal 8 zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat met betrekking tot de uitbreiding van de A1. Deze zijn te vinden op de pagina Zienswijzen. Op 16 juli 2018 hebben samen met onze leden de reacties van Rijkswaterstaat op onze zienswijzen besproken en bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. Inmiddels hebben we naar aanleiding daarvan op een aantal punten gaan we beroep aangetekend bij de Raad van State.

Op een aantal andere punten blijven we in gesprek met de gemeente en andere belanghebbenden (bijv. extra geluidwerende maatregelen en landschappelijke inpassing).

De presentatie van die avond is hieronder terug te vinden. Daar is ook de brief te vinden die ABWA verzonden heeft naar de gemeenteraadsfracties naar aanleiding van de Toeristische Verkenning die de gemeente heeft laten uitvoeren.

Presentatie ABWA informatieavond 20-07-2017 verbreding A1.pdf
Brief ABWA Toeristische Verkenning Gemeenteraad RTG 2 juli 2018.pdf