Energiestrategie

Regionale Energiestrategie: regionale vertaling van het Klimaatakkoord

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. In het akkoord staat hoe bedrijven, inwoners, overheden en andere organisaties gaan zorgen voor minder CO2-uitstoot. Om hieraan invulling te geven is Nederland opgedeeld in 30 regio’s, die allemaal hun plan moeten indienen bij de landelijke overheid. Daarin staat hoe ze in hun eigen regio gaan zorgen dat hun deel van het doel gerealiseerd wordt. Eén van deze 30 regio’s is de Cleantech Regio, het gebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

In de Regionale Energiestrategie (RES) staan uitgangspunten over hoe de regio de komende tien jaar de overgang naar het opwekken van schone energie wil maken en energie wil besparen. Voor de Cleantechregio is een startnotitie opgesteld. Binnen 6 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, dus naar verwachting in april 2020, moet er een concept-RES ingediend worden. Hierin staan zaken als:

   • waar en hoe wekken wij (grootschalig) duurzame energie op?
   • Hoe slaan we die -zo nodig- op?
   • welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen?
   • Wat zijn kansen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen?

In de RES staat ook hoeveel de Cleantech Regio denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Alle regionale strategieën moeten er samen voor zorgen dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.

Een bepalend onderwerp bij de overgang naar duurzame energie is hoe duurzame energie-opwekkers zoals zonnevelden of windmolenparken ingepast kunnen worden in het landschap. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen, netbeheerders en de Strategische Board van de Cleantech Regio.

Dat wordt dus een document met veel impact. De uitdagingen zijn groot en de te nemen maatregelen soms drastisch. In het najaar van 2019 zijn er een aantal “RES Werkateliers” voor lokale organisaties in Voorst. Daar hebben we vanuit ABWA inbreng geleverd. Ook zijn er een aantal sessies geweest vanuit de gemeente waar alle belangstellenden voor zijn uitgenodigd, zowel gemeente-breed als in specifieke gebieden. Deze worden o.a. gebruikt door de gemeente om de "Voorster Energie Strategie" (VES) op te stellen, ter voorbereiding van de inbreng van Voorst in de RES. Hier hebben we ons vanuit Wilp-Achterhoek met veel mensen laten horen en goede inbreng geleverd.

Op 16 maart 2020 wordt de VES besproken in de gemeenteraad. Voorafgaand is op 2 maart een rondetafelgesprek waar elke inwoner van Voorst inbreng kan leveren aan de gemeenteraad. Namens ABWA gaan we daar inspreken. Iedereen is vanzelfsprekend welkom om daar zelf ook inbreng te leveren, of om plaats te nemen op de toeschouwerstribune om live te volgen wat er gebeurt. In de documenten hieronder kunt u nalezen wat de strekking van onze inbreng zal zijn.


Brief ABWA VES RTG 2 maart 2020.pdf
Bijlage - Brief ABWA gemeentepartijen 20-11-2017.pdf