Agenda jaarvergadering 2017

Agenda Jaarvergadering ABWA woensdag 19 april 2017:

  1. 20.00 uur: Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
  4. Jaarverslag Secretaris
  5. Financieel Jaarverslag
  6. Verslag door de kascommissie ( Goos Vukkink en Renate Jansen )
  7. ABWA activiteiten ( A1 stavaza en oprichting projectgroep Frank, Woningbouw (enquete , aanleiding), Attero Gerrit-Jan, SIB Willem Jan )
  8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar:

Willem Jan Reinders ( Leonie regelt bloemen )

Nieuwe bestuursleden:

Mocht u ook interesse hebben om het bestuur te versterken, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minder 1/3 van de leden aanwezig is.

9. Rondvraag

20.30 uur: Sluiting officiële jaarvergadering

20.30 uur: Pauze

20.45 uur: Externe Spreker