Notulen Jaarvergadering 2013

1 april 2013, OBS Wilp-Achterhoek


1. Opening (20.07 uur)

    1. 49 personen aanwezig
    2. Opening door de voorzitter.
    3. De volgende leden hebben zich afgemeld: Marco Koers, Willy van Schaik, Johan Hemeltjen, fam. Loman, Henk en Ria Kok, Herman Zonneberg.

2. Mededelingen

 • Dorpshuisfunctie niet meer via ABWA
  • Geen bezwaar en tegenargumenten uit de zaal.
  • Buurman van school en fam Cents hebben sleutel (hoofd van school wil hier van af?) Een is met druppel en andere met code, juiste sleutel op juiste plek terecht laten komen.
  • Familie Cents is bedankt voor inzet middels bedankje.
 • Nico Straatman heeft officiële opening van vernieuw speelpleintje gepland op: Zaterdagmiddag 11 mei om 14 uur.
  • Na 15 jaar ravotten en spelen is de speelplek gerenoveerd.
  • Er wordt veel gebruik van gemaakt en de hele Wilp-Achterhoek is welkom.
  • Er is ook een bankje geplaats voor (groot) ouders, mede mogelijk
   • Gemeente Voorst
   • Rabobank
   • Graanhandel Bosgoed
   • ??
   • B Boerkamp
   • Kok assurantiekantoor
   • Stichting dorpsfeest
   • ABWA
  • Toezegging van ABWA is gedaan, maar uiteindelijk 0 euro gebleken
 • Wilp 1250 jaar heeft ons uitgenodigd om deel te nemen.
  • ABWA heeft bedankt, maar andere verenigingen en particulieren zijn welkom om deel te nemen.
 • ABWA en Stichting Dorpsfeest zoeken nog bestuursleden
  • Melden bij GJ Oolman voor ABWA
  • Melden bij W Timmer voor Stichting Dorpsfeest.

3. Notulen jaarvergadering 26 april 2012

    1. Goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris

    1. Het bestuur is in 2012/2013 8 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Verder is er enkele malen overleg geweest inzake de VAR en de woningbouw.
    2. Daarnaast hebben we bezoek gehad van het Kernenteam van de gemeente Voorst op 13 november 2011.
    3. Verdere onderwerpen van afgelopen jaar waren: VAR, woningbouw waarover later meer. Verder speelden er wat kleinere zaken.
    4. Momenteel heeft ABWA 266 leden. De ledenwerfactie in combinatie met het versturen van de uitnodigingen was wederom succesvol en heeft weer enkele nieuwe leden opgeleverd.
    5. Komend jaar nieuw pakket voor ledenadministratie.

5. Financieel Jaarverslag

    1. Frank stelt zich voor omdat hij er vorig jaar niet bij was.
    2. Mede met Richard ter Steege is Jaarverslag opgesteld.
    3. Het jaarverslag is in te zien door contact op te nemen met de penningmeester.
    4. Over 2012
    5. Meer inkomsten door contributieverhoging
    6. Hogere uitgaven "overig" door besuursetentje
    7. Reserveringen gemaakt voor verwachte uitgaven in 2013
    8. Doelstellingen 2013
    9. Overdragen dorpshuis rekening naar school
    10. Onderzoeken kosten verzekeringen

6. Verslag door de kascommissie

(Gerda Jonkman en Jan Noordam)

    1. Maandag 15 april is de kascommissie bij elkaar geweest.
    2. Verder geen opmerkingen.
    3. Gerda Jonkman neemt afscheid na 2 jaar.
    4. Nieuw lid van de kascommissie: Andres Horstink

7. Bestuursverkiezing

    1. Aftredend en herkiesbaar: G.J. (Gerrit-Jan) Oolman

8. Woningbouw Wilp-Achterhoek

 • 22/02/2012 Raad van State veegt vergunning van tafel
 • 14/06/2012 ABWA in gesprek met gemeente aangegeven mee te willen denken. Naar aanleiding informatie gestuurd over mogelijkheden en oplossingen elders.
  • Daarna stil, gesprekken geweest met Ruud van der Plank en Molenaar
  • Bijgepraat door wethouder van der Muyden, Bernhard Hogeslag, Ruud van der Plank.
 • 20/03/2013 persbericht: "woningbouw Wilp-Achterhoek gaat niet door"

Redenering: drie opties bekeken:

  1. Geurreductie: kost € 750.000 (Tauw). Die is er niet.
  2. Bosgoed verplaatsen: onbetaalbaar (sigarendoos)
  3. Niet bouwen: blijft over, dus €2 mln afboeken
 • 08/04/2013: RTG Gemeenteraad ingesproken
 • 11/04/2013: Constructief overleg ABWA / Bosgoed / betrokken bewoners

Geurcontouren

Insteek ABWA

Algemeen

 • We leggen ons niet neer bij het definitieve karakter van de keuze
 • Nieuwe woningen noodzakelijk voor leefbaarheid van het dorp, ook naar de toekomst en zeker in relatie tot de school
  • Met het huidige vooruitzicht is nieuwe woningbouw totaal niet mogelijk, zelfs inbreiding is niet mogelijk.

Inhoudelijk

 • Niet bouwen geen optie, dus afboeken mag niet aan de orde zijn
  • Tot 2028 is er tijd om woningbouw te realiseren zoals in koopcontracten van de grond.
 • Geurmaatregelen nemen die de cirkel verkleinen van de gele naar de rode lijn helpt niks
  • In dorpshart bouwen is dus geen optie meer gezien geurcirkel
  • Rick Bosgoed ligt toe dat geurcontouren na uitspraak RvS vastgesteld, daarvoor waren de contouren kleiner en anders van vorm
  • Uit de zaal komt de vraag hoe het met andere geurcontouren zit (onder andere VAR).
  • Gerard Ganzevles: Los van geurcontour Bosgoed is alleen bouwen op Kievitsweg II en achter school mogelijk.
  • Volgens Rick Bosgoed kunnen achter school met cirkels van agrarische bedrijven ook geen 75 huizen worden gebouwd.
  • Gerard Ganzevles wil betoog gemeentehuis Rtg herhalen. Volgt later deze vergadering.
 • Bedrijfsverplaatsing lijkt de meest wenselijke

Procedureel

 • Gemeente heeft deze situatie zelf veroorzaakt (eigenwijsheid en voortdurend niet in overleg treden met belanghebbenden)
 • NU tijd om eindelijk in overleg te treden en gebruik te maken van de creativiteit van de dorpsgenoten om samen een oplossing te realiseren die win-win-win is voor alle betrokkenen (optie 4-5-6).

Gerard Ganzevles herhaald betoog van RtG.

Tekst volgt (mail gestuurd)

Johan Oolman: Is er contact geweest met de Provincie? Je kan de gemeente overslaan. Er is contact geweest, POP regelingen zijn bekeken. Provincie kan POP gelden/maatregelingen al dan niet openstellen. 2014 – 2020 komt er een nieuwe POP regeling, de lobby hierover loopt nu. Particulier of vereniging kan voor dergelijk projecten als hier in Wilp-Achterhoek geen aanvragen doen, hier moet ook de gemeente achterstaan. Daarnaast is er altijd Co-financiering nodig, danwel van gemeente danwel uit andere bronnen. Voorbeeld Esbro slachterij in Doesburg, hier is ook NUON geld gebruikt. Ook dit geld is lastiger te verkrijgen ivm druk op budgetten vanuit landelijke overheid. Provinciale gelden liggen niet voor het oprapen, maar in overleg zijn er wellicht mogelijkheden te vinden.

GG: is het ooit gevraag bij de provincie

Bink: Gemeente is vanuit gegaan dan Bosgoed niet verplaatst wil worden.

GG: er zijn berekeningen op verplaatsing gemaakt

GG: Neemt Bink kwalijk dat er niet genoeg moeite is gedaan

Bink: Gemeente betreurt ook gang van zaken.

GG:

Pieter: Wie houdt er toezicht op de gemeente?

Bink: Gemeenteraad houdt toezicht op B&W, dan houdt provincie toezicht op gemeente. Ook afboeking 2 mln is daar in geboekt. En dorp zit op slot. Gemeente ziet er geen gat in, mede omdat cofinanciering lastig is. Er zijn gesprekken geweest met Bosgoed (3 stuks).

GJ: Streven is om partijen, al dan niet met mediator, om tafel te krijgen.

Zaal: met maatregelen kan wel het huidige plan gerealiseerd worden.

Dit is niet het geval

Bink: Met investering in Bosgoed zijn 25 mogelijk.

Met niet bouwen blijft geurcirkel gehandhaaft.

Bink: Klopt

Rick: in 2006 is er over gesproken. Tegen 25% van verplaatsingskosten.

Nico Straatman: Verrassing is niet dat woningbouw niet kan, maar wel dat de geurcirkel zo is als hij nu is.

GJ: Naar aanleiding van RvS uitspraak zijn normen gepakt die nu toegepast worden.

Rick:

Gerda Jonkman: hoe wordt communicatie naar de raadsleden

GJ: er zijn gesprekken geweest. PvdA is gesproken, rest krijgt een brief.

Norbert: als koers is Bosgoed nek omdraaien dan ben ik niet voor

GJ: dat is zeker niet de bedoeling. Wellicht is er koers 4, 5 of 6.

Hans: Doel is win-win-win, maar met ieder een eigen koers gaan we er niet komen.

GG: Bosgoed is nu ook geblokkeerd. Door geurcirkels met zoveel bewoners er in kan elke wijziging bij Bosgoed tot blokkades leiden.

Rick: binnen milieuvergunning zijn er nog mogelijkheden.

Jan Tijhuis: is ABWA bestuur nu trekker van woningbouw en niet de commissie?

GJ: Bestuur is zelf de trekker

Jan Tijhuis: Het lijkt nu alsof communicatie van Gerard Ganzevles en Herman Zonnenberg vanuit Wilp-Achterhoek komt. Dit is niet wenselijk. Zaak is dat ook ABWA gaat communiceren en dat vooral niet het beeld gaat komen dat Bosgoed de nek om gedraaid moet worden.

GG: leest brief richting raad voor. (is in bezit ABWA)

GJ: Spreekt allen in, dan

JT: Richt een commissie op die onafhankelijk is en niet te dicht op de zaak zit.

Zaal: Er is wat onbegrip richting GG en HZ.

NG: Door GG en HZ is Kievitsweg II afgewezen

GG: Door voorkeursrecht Bas Hegeman is Kievitsweg II niet doorgegaan. Vanuit woningbouw van 30/40 woningen volgens eerste plan

Paul Diks: richting Bink, klopt het dat Bas Hegeman voorkeursrecht had?

Bink: had het gevoel dat Kievitsweg II niet gedragen werd en een andere locatie gezocht moest worden.

PD: Op 1e plan kwamen 11 inspraakreacties.

Ans Streppel: moest op openbare avond horen dat er voor de deur gebouwd ging worden.

Hans: Gevoeligheden liggen en er moeten onderkent worden. We moeten echter vooruit. Kunnen we op deze lijn verder?

Gerda Jonkman: Lijn moet zijn raad mee krijgen en B&W stapje terug laten doen. Op korte termijn:

Geert Boerkamp: Moeten huidige agrarische cirkels ook niet opnieuw vastgesteld worden?

GJ: Naar ons weten zijn andere richtlijnen niet gewijzigd.

Wim Vrijthof (D66) contact opnemen.

21.23 – 21.35 uur: Pauze

9. Commissie Recreatiegebied Bussloo

    1. Richard ter Steege: Er is is weinig gebeurd, maar vorig jaar is er een convenant met de RGV gesloten. Op basis hiervan is de milieuvergunning verruimd, nadat deze beperkt waren door de RvS. RGV ging echter in bezwaar tegen de milieuvergunning, vooral omdat ze tegen het concept van de milieuvergunning was en precedentwerking wilden voorkomen.
    2. ABWA was WEL voor milieuvergunning, om duidelijkheid te scheppen.
    3. Wij hebben richting gemeente aangegeven ook bezwaar te maken richting RvS om als het zover komt een stem te hebben.
    4. Ruud van der Plank heeft aangegeven dat RGV voornemens is het bezwaar in te trekken en dat dan de milieuvergunning actief is.
    5. Wat doet de commissie?
    6. Jaarlijks kwaliteitsplan opstellen. Daarin moeten speerpunten komen voor verbeterpunten voor komende jaar. Op basis hiervan wordt al dan niet een extra evenement vergunt het volgende jaar.
    7. Xnoizz 2013 is afgeblazen ivm financiële problemen.
    8. Zaal: Hennie van der Most had interesse? Heeft dit nog gevolgen?
    9. Richard: Ook hij zal zich aan bestaande vergunningen moeten houden
    10. Commissieleden zijn welkom.

10. VAR

VAR West

 • 7,5 ha ten westen van viaduct
 • Puinbreker en aanverwante activiteiten
 • 17 januari ontwerpbestemmingsplan
 • Zienswijzen ABWA ingediend
  • In strijd met bestaande afspraken.
  • Waarom daar?
  • Verwachte problemen met stof en fijn-stof.
  • Beleid rondom calamiteiten.
  • Var moet meer rekening houden met buurt.
 • Doel: Geluidswal langs snelweg

Zaal: Op andere Attero vestigingen wordt ook bovenop de stortplaats gebroken, dat wil je al helemaal niet hebben.

Zaal: Hoe zit het met de weg?

GJ: Doel is bestaande weegbruggen te blijven gebruiken en weg onder viaduct bij snelweg door.

WT: is er geen angst voor afsluiting Ardeweg?

GJ: RwS heeft nu geen concrete plannen en daarom houd de gemeente er geen rekening mee.

Zaal stemt in met ingezette koers.

GG: Wat is mening van VAR over bezwaar ABWA.

GB: Var heeft grond niet voor niets gekocht dus zal het plan zeker doorzetten.

EG: Is er ook een plan voor uitbreiding stort.

GJ: Met huidige bestemmingsplan aanvraag kan alleen mineralen verwerkt worden.

PD: Nu zijn ook afspraken geschonden, kans is dat dat ook in de toekomst gaat gebeuren.

Pasjessysteem

 • Oude systeem was te duur
 • Buurt en ABWA leden mochten 5x
 • Nu buurt 3x, de rest van voorst 0x
 • 13 leden ABWA buiten Wilp-Achterhoek
 • Voorstel:
  • Als de buurt van VAR wordt uitgebreid met ons ledengebied, dan vervallen de extra rechten voor ABWA leden.
  • Zaal stem hier mee in.

Geur

 • Problemen vergister lijken opgelost
  • Zaal bevestigd dat het nu beter gaat met geur.
 • Af en toe toch nog mis
 • Melden overlast
  • VAR zelf
  • Provincie Gelderland
  • ABWA site

11. Verkeer

Ria en Henk Kok hebben bezwaar gemaakt tegen voorrangssituatie Zwarte Kolkstraat – Ardeweg

Tekst van Frank krijgen.

Wat vinden de leden?

Voorstel geldt voor de hele ardeweg.

ABWA heeft in kernenteam in principe ingestemd met dit voorstel.

WT: Nieuwe situatie Tienmorgen heeft situatie op Ardeweg niet verbeterd.

Beeld overheerst dat Ardeweg als voorrangsweg geen goede oplossing.

Kan er niet vaker gecontroleerd worden?

Is bord plaatsen van er komt gevaarlijk/gelijkwaardige cruising geen optie?

Is bij Zwaluwenweg ook gebeurd.

Of zetten van blokken of strepen op de weg?

Bink neemt hem mee naar de gemeente.

 • Gewijzigde verkeerssituaties afgelopen tijd
  • Kruising Tienmorgen – Zwarte Kolkstraat

Er heerst een beeld dat het nog niet veilig is.

1e ongeluk had niets met inrichting van kruising te maken.

Inhaalverbod geldt nog wel, alleen tractoren mogen ingehaald worden.

Is Oud-Lochemseweg wel een aandachtspunt? Hier komt heel veel landbouwverkeer doorheen. Veel verkeer van Heerde naar de VAR?

Kan dit eenrichtingsverkeer worden?

12. AED

AED – nieuwe kast

 • Najaar (oktober) nieuwe cursus
 • Bij rode kruis i.p.v. Medizon
 • Nieuwe aanmeldingen welkom
  • Hermien en Kitty Straatman
 • Al een cursus gedaan?

Er hangen AED’s in Wilp-Achterhoek bij:

 • VAR
 • Bonhof
 • Bosgoed Graanhandel
 • Bennie Boerkamp
 • Bonhof

13. Nieuw Logo

    1. Applaus uit de zaal

14. Rondvraag

    1. Jan Tijhuis: Blij met nieuwe functie Theehuis op logo. Op zondag middag 2 juni weer Achterhoeks Treffen ism hinter ecken musikanten.
    2. Jan Reinders: Wat is de filosofie achter opschuiven Dorpsfeest. Was toch altijd op vaderdag?
    3. WT: dorpsfeest is op 3e weekend in juni en Voorst zit op 2e weekend.
    4. Emiel Gorkink: Zijn er geen tussenoplossing voor verplaatsing Woningbouw? Kan er niet gekeken naar welke onderdelen meeste overlast veroorzaken.
    5. GJ: Eerst moet een en ander in gang gezet worden.
    6. Emiel Gorkink: Kan bedrijvigheid niet richting snelweg?
    7. Gerard Ganzevles: Ik hoop dat er veel mensen maandag naar raadsvergadering komen.
    8. GJ: roept op allen te komen.
    9. Geert Boerkamp: zijn optie 4,5 en 6 al bekend bij bestuur?
    10. GJ: nee, dat is niet zo.
    11. GG: Donderdag 11 april lag iedereen op lijn.
    12. GJ: We moeten eerst de weg open breken.
    13. Hans: We hebben duidelijk aangegeven in gesprek te moeten komen om mogelijkheden door te nemen.
    14. Ans Streppel: Is bekend waar alle maalderijen zitten? Zitten overal midden in centrum.
    15. GJ: Is bekend en de uitspraak van RvS kan grote gevolgen voor andere bedrijven hebben.
    16. Buurman school: Veel vandalisme op dorpsplein bij theekoepel
    17. GJ: Met kernenteam is afgesproken bij VAR en op industrieterrein Twello opstappen.
    18. Nu is opstap plaats toch voor OBS in Wilp-Achterhoek, is niet volgens afspraak.
    19. Incidenten zijn niet door jongens uit Wilp-Achterhoek gedaan.
    20. JT: Er was gewoon teveel overlast en beschadigingen bij theekoepel.

15. Sluiting

Om 22.47 uur sluit de voorzitter de vergadering