Notulen Jaarvergadering 2014

23 april 2014, OBS Wilp-Achterhoek

1. Opening (20.09 uur)

43 personen aanwezig

Opening door de voorzitter.

De volgende leden hebben zich afgemeld: Henk en Ria Kok, Richard ter Steege, Marry Reinders, Johan Oolman, Bennie van Schaik,

Voorzitter bedankt de volgende mensen voor hun inzet:

Richard ter Steege en Dirrie Bredenoord, Commissie Recreatiegebied Bussloo

Dhr. Streppel voor onderhoud aan het Dorpsplein

2. Mededelingen

   • ABWA zoekt nog bestuursleden
   • Melden bij GJ Oolman voor ABWA

3. Notulen jaarvergadering 23 april 2014

Dhr. Ganzevles: Pagina 5 Test graag wijziging

Wordt na pauze

Goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris

Het bestuur is in 2013/2014 8 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Verder is er enkele malen overleg geweest inzake de VAR, de woningbouw en de dorpscontactpersoon.

Daarnaast hebben we bezoek gehad van het Kernenteam van de gemeente Voorst op 13 november 2011.

Verdere onderwerpen van afgelopen jaar waren: VAR, woningbouw waarover later meer. Verder speelden er wat kleinere zaken.

Momenteel heeft ABWA 279 leden. De ledenwerfactie in combinatie met het versturen van de uitnodigingen was niet heel succesvol die jaar en heeft 1 nieuw lid opgeleverd.

Komend jaar nieuw pakket voor ledenadministratie.

5. Financieel Jaarverslag

   • Kosten verzekering zullen onder de loep genomen worden, eventueel verzekering via gemeente
   • Z.s.m. overmaken openstaande verplichting dorpshuis aan school
   • Door verdwijnen dorpshuis uit administratie is deze wel overzichtelijker geworden
   • Ten opzichte van jaarrekening 2013 is de vrije reserve toegenomen met ruim € 1.100,- door wegvallen van reserveringen (onderhoud speelpleintjes)
   • Dit jaar keuze nieuwe (leden) administratiepakket

6. Verslag door de kascommissie

(Andres Horstink en Jan Noordam)

Vrijdag 18 april is de kascommissie bij elkaar geweest.

Verder geen opmerkingen.

Andres Horstink neemt afscheid na 2 jaar.

Nieuw lid van de kascommissie: Wim Timmer

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: J.A. (Hans) de Haan

8. Woningbouw Wilp-Achterhoek

   • 19 maart 2013: woningbouw W-A gaat niet door
   • 16 april 2013: voorstel B&W aan raad om besluit te bekrachtigen
   • 17 april 2013: jaarvergadering ABWA
   • 22 april 2013: raadsvergadering met inbreng ABWA: motie

Motie: opdracht aan college:

   • woningbouwlocatie in Wilp-Achterhoek ontwikkelen voor 25/30 woningen en maatregelen nemen aan inrichting Bosgoed (of verplaatsen);
   • uiterlijk 01-01-2014 met definitief plan komen;
   • zich tot uiterste inspannen om Europese subsidie "Industriële uitplaatsing bedrijven", of andere subsidies te verkrijgen voor verplaatsing Bosgoed;

Invulling motie:

   • Constructief overleg
   • Opties op een rij gezet en doorgerekend
   • Contouren oplossing in beeld

Maart 2014: interventie provincie

Toelichting door dhr. van Muyden (Ex wethouder RO)

Nieuwe wethouder (Dhr. Lagerweij) staat achter toelichting door JvM. Hij is ook bereid in de toekomst met ABWA om tafel te gaan.

8 april raadsmedeling BenW heeft mee moeten delen dat in Wilp-Achterhoek, Voorst en Posterenk Woningbouw niet door kan gaan. Alleen Teuge, Terwolde en Klarenbeek kan doorgaan.

Niet doorgaan is niet toe te rekenen aan Rick Bosgoed en ook niet aan bestuur ABWA. Daarom toelichting door de Gemeente Voorst.

Ooit mocht er nergens gebouwd worden. Rond 2005 was er een opdracht van de Provincie om 3300 woningen in 10 jaar te bouwen. Zelfs aanjaagteams uit de Provincie. 36000 Stedendriehoek naar 8500 bijgesteld. 70 in Wilp-Achterhoek om dit aantal te halen. Dit is bij RvS onderuit gehaald. 5 adviseurs met tegenstrijdige uitleg van de wet.

Rond 2012 bijstelling van 36000 naar 8500. Voor Voorst van 8500 naar 610 woningen te bouwen. Laatste tijd rond de 60 woningen per jaar, dus in 10 jaar 600 woningen.

Opdracht van de Raad nav motie. Gesprekken met Bosgoed en ABWA bestuur geweest. Alles mocht en is uitgezocht. Wat te doen aan bron van geurhinder Veevoederbedrijf Bosgoed. 2 uitersten waren niets doen en andere uiterste bedrijf uit W-A halen.

Daartussen nog 4 varianten. Daarna alle scenarios doorgerekend. (mileu, economisch, etc) Niets was betaalbaar. Behalve schoorsteen verhogen naar 30 meter. Als emissiepunt hoger is wordt straal groter. Woningbouw in oksel kievitsweg en oud-lochemseweg was dan mogelijk (ongeveer 8 meter) kosten waren dan rond de 100.000 euro. Techisch adviesbureau heeft dit doorgerekend. Ook overleg met grondeigenaren is geweest en was positief. Kosten schoorsteen a 10.000 euro per woning moeten voorgefinancierd worden. ABWA snapt dit en kan dit uitleggen. Bosgoed stond hier achter en kon logistiek en wat betreft verkeer nog wel wat doen. Woningbouw moest die 100.000 euro opbrengen was niet redelijk dit bij het bedrijf te leggen.

Dat was het punt waar er een brief van de Provincie aan de Gemeente Voorst. 610 woningen waren voor 2009 gepland en huidige plannen liepen tot 2025. Er mocht niet 60% voor die tijd gebouwd worden en 40% na die tijd.

Daarna openhartige en constructieve gesprekken tussen gemeente en provincie.

Uitkomst was dat als in stedendriehoek in overleg de aantallen die nu in Voorst gebouwd worden elders minder gebouwd kunnen worden.

Andere plannen waren 1e keer door raad geweest en gingen voor 2e keer naar raad.

Dus andere plannen die minder ver waren of die er nog niet waren. Bv W-A had nog geen plan. Dus gaat er ook geen plan gemaakt worden.

In stedendriehoek is nu overleg over volgende planperiode (2019 en verder) en hoe dat ingevuld moet gaan worden.

Prognoses over bevolking zijn wisselend. Provincie verwacht daling, gemeente verwacht stijging.

Nu absoluut geen woningbouw, maar in toekomst niet geheel van de baan. Intentie die het gemeente bestuur had is niet weg. In ruimtelijke toekomstvisie gemeente Voorst wel ruimte creëren voor mogelijkheden woningbouw op bedrijfslocaties.

Op gelderse ladder van duurzaamheid staat bouwen in het weiland laag op de lijst. Hergebruik voormalige bedrijventerreinen en inbreiding staat hoger op de ladder voor duurzaamheid.

Hiermee en met de huidige plannen en het proces wat doorlopen is kan wellicht wel een sterretje in Wilp-Achterhoek voor woningbouw gezet worden.

Dhr. Meijerink: Komende 2 jaar nieuwe afspraken maken met Stedendriehoek, gemeente en Provincie over plannen tussen 2015 en 2025. Provincie heeft aangegeven dat er niet veel woningen zullen komen. Wellicht gaan die naar Apeldoorn voor invulling van leegstaande kantoren. Dichtbij voorzieningen staat hoger op ladder. Geen 610 tussen 2010 en 2020 maar tussen 2005 en 2015. Kleinere buurgemeenten hebben zelfde probleem. Dus Voorst staat niet alleen (Brummen, Epe,)

Vraag: wordt er rekening mee gehouden met de school? En mix van bevolking? JvdM: er is rekening mee gehouden. Onderscheid tussen dorpen met voorzieningen. Bouwen voor een school open te houden is niet te doen. School op geringe afstand is belangrijkers (ook onderzoek VKK). Is wel bekeken, maar illusie om te bouwen om school open te houden.

GG: in welke visie staat dat Teuge 85 woningen moet hebben?

Meijerink: Staat in plan van 2005

GG: Staat in bestemmingsplan als gebied voor luchtvaartbedrijven.

GG: onbegrijpelijk dat er in Teuge 85 woningen komen en waarom niet 3 keer 20 stuks

Is verdubbeling van woningbestand. School barst uit zijn voegen daar en sociale onbalans drijgt.

Jvm : Daar zit een kern in. Maar ook mobilisatie complex.

GG: Domeinen verkocht aan Voorst. Voor zacht prijsje naar Luchthaven en vervolgens terugkopen voor woningbouw voor veel geld. Dit is verkapte steun aan het vliegveld.

Jvm: Provincie redeneerde nu heel anders dan afgelopen jaren.

GG:

Nde Haan: Spreiding over gemeente is niet bespreekbaar?

jvM: Spreiding zou nieuwe plannen betekenen.

Andres: hoe krijg je 80 woningen vol?

JvM: Jongeren willen terug naar gemeente Voorst. Dit merk je ook met inloopavonden, dan komt dit naar voren.

GG: Plannen voor 30 woningen voor directe Wilp-Achterhoekers klaarliggen, geen overloop

HdH: Zijn aantallen leidend of procedures?

jvM: Provincie telt plannen verder in proces op en stopt alles wat nog komt

meijerink: teller stond op 600 en gaat nu naar 800 woningen

GG: heeft het zin nu bezwaar tegen Teuge te maken

JvM: Kan niet meer

GG: Kan raad TEuge tegen houden.

HdH: Is aantal wijzigen een nieuw plan? Bijvoorbeeld Teuge minder om wisselgeld te hebben?

jvM: in gesprekken met Provincie gekeken er 30 minder in TEuge te bouwen. Explotatie wordt dan niet sluitend en dat is vereiste in wet RO.

GG: misschien kan vliegveld wat terugbetalen?

Jan Tijhuis: Hoe zijn plannen in andere dorpen?

jvM; er zijn plannen die nog niet volgebouwd zijn (de Vecht, de Schaeker, Klarenbeek, Terwolde) Voorst kan niets meer, Bussloo ook niet.

JT: Klarenbeek is nog niet beklonken

jvM: Klarenbeek is zover dat het voor de provincie doorgaat.

Terwolde Rosendaalseweg is teruggetrokken. Wilp op Koerkamplocatie gaat ook niet door. Posterenk ook niet.

GG: U noemde Nijbroek en de Vecht. Hoeveel is er daar verkocht na realisatie van de sociale woningbouw? Hoeveel beweging is daar

Jvm: Er is daar weinig beweging

GG: Teuge wordt net zoveel als Nijbroek, zelfde kavels zijn nog vrij.

JvM: over 2 jaar zitten we weer in ander type gesprek. Boxen leidt niet tot winnen , judoen wel. Inzetten op overleg met Provincie

GG: Teuge is zo grote onbalans da je beter 80 kan verdelen over meerdere dorpen. Bij niet verkopen is explotatie ook niet rond.

Jvm: Verwachting is bij 30 minder dat he helemaal niet door gaat

HdH: Wil vooruit kijken. Hoe specifiek komen sterretjes in toekomstvisies? Hoeveel risico lopen we op valse hoop?

gMeijerink: sterretje kan op bepaalde gebieden maar omstandigheden moeten er wel naar zijn. Bereidheid moet er wel zijn. Als dat er niet is moet je het algemener houden

HdH: situatie W-A kan heel specifiek in

GG: 11 april 2013 was dat draagvlak er

jvM; uitkomst is bekend en draagvlak is er

GG: boven aan ladder staat er een pot geld

JVM: die pot is er niet meer

Meijerink: Dumeco heeft 4mln subsidie voor 250 woningen, station, medisch centrum.

GG: wordt vertaald naar aantal woningen in cirkel

Meijerink: Geld is wel onderzoek, maar ging om tonnen, niet om miljoenen. Kosten in W-A ging om miljoenen kosten. Subsidies in tonnen.

jvM: welke potten kun je subsidie uit halen? Bedrijfsontwikkeling en stimulering woningbouw. Was maximaal 500.000 euro geweest. Er is geen subsidie voor verbetering leefklimaat.

GG: dus 2 a 3 mln afboeken op grond?

Jvm: is al afgeboekt.

keurhorst: met iedereen zou overleg zijn. Is niet geweest

gjO: Op dat punt waren we om verder te overleggen. Maar dat punt is niet bereikt helaas. Maar eerst moesten plannen meer concreet worden.

JTijhuis: Voor toekomst is geuremmissie belangrijk. Zijn er meer mogelijkheden met een schoorsteen 30 meter?

jvM: achter school scoort lager op ladder van duurzame ontwikkeling. Is teveel in het weiland.

JT: Zou zwaluwenweg nog mogelijk zijn?

Jvm: evt in toekomst wel

GJO: zwaluwenweg is bekeken, maar was net meer buiten bestaande bebouwing.

Keurhorst: waar komt cirkel met 30 meter schoorsteen

GJO: cirkel zou kleiner worden.

Hdh: bedankt dhr. Van Muijden. ABWA zal ogen en oren open houden. En staat open voor overleg.

JVM: raad aan goed contact met de nieuwe wethouder te houden.

21.20 – 21.35 uur: Pauze

9. Commissie Recreatiegebied Bussloo

Convenant ligt er en afspraak is om elk jaar verbeterplannen te evalueren en bij goede verloop kan er een festival bij komen.

• 2013 is goed verlopen er is maar 1 festival geweest ipv 4

– Nauwelijks klachten

• ( 1 over late vrachtwagen, maar was file en begrip voor)

– Wegvallen X-noizz

Xnoizz is weggevallen en recht op meerdaagsevenement is vervallen. Dit recht was exlcusief voor Xnoizz en haar rechtsopvolgers.

Versterking voor de commissie is gewenst, 1 a 2 leden extra zou mooi zijn, aanmelden kan bij GJ Oolman.

• In 2014 staan 2 evenementen gepland

– Zaterdag 10 mei XXlerator outdoor (12:00 – 0:00)

– Zaterdag 31 augustus Ground Zero (22:00 – 7:00)

– Geen meerdaagse evenementen meer

– Extra aandacht op- en afbouw

XXLerator kan in week op en af bouwen en zal maar 1 weekend bussloo bezet houden.

GG: wat zijn bezoekersaantallen:

GJO: rond de 100000

10. VAR

VAR Overleg

Dit heeft 3 keer plaatsgevonden in 2013/2014 zoals ook vooraf afgesproken. Sfeer is wat minder goed vanwege overname perikelen bij VAR en ons bezwaar tegen VAR West. Desondanks zetten we het overleg voort op de oude voet.

VAR West

Bezwaar VAR West bij RVS

Locatiekeuze

Belangenafweging

Stof

Calamiteiten

Uitslag RvS is geweest en alle bezwaren zijn afgewezen. Wel moet op details het bestemmingsplan aangepast worden. En intentieverklaring voor geluidswal aan Noordkant

Geluidswal noordzijde A1 (Wilp-Achterhoek kant) is getekend door de VAR (Hannet de Vries) en de Gemeente Voorst (burgemeester Penninx)

Op x aantal punten moet het plan aangepast worden. Voorheen zou het afgekeurd worden. Nu is er 12 weken de tijd om het plan aan te passen.

Waar komt de wal tot hoek kranenstraat

Dirrie slijkhuis: komt er dan geen tunnel met extra geluid

GJO: we moeten goed naar gevolgen kijken

Blijft de wal open aan de VAR kant?

DS : kan strijd worden tussen de Kar en WA

Hdh: Wal aan zuidkant komt er sowieso. Wens is voor wal aan Noordkant is wens

Norbert Gerristen, wal aanplanten is toch mooi net als andere kant

DS: Verbreding A1 is dat nog van invloed op de wal

HdH: Verbreding is in gang gezet

JvM: Overleg is er met gemeente , provincie en VAR

Er is door provincie geen bezwaar gemaakt

GG: kan er iets over het viaduct gezegd worden.

Geur

Er zijn wel wat geurklachten geweest en we hebben deze met de VAR doorgesproken, het is echter niet problematisch en structureel te noemen. Maar er zijn wel incidenten.

Zaal: Calamiteitentelefoon ligt er uit.

WT: bij bellen is het binnen een kwartier opgelost

GJO: Natte plekken zijn het probleem, hier moeten we verder opzitten.

GG: ER is een acceptatieregel voor aanbrengen van materiaal

Zaal: kan klachtenlijn weer aan , zou dag en nacht bereikbaar zijn en gratis:

GJO: procedure is

1 VAR bellen (nummer op ABWA site) dan geen registratie

2. Provincie belllen.

3. Via website ABWA.nl formulier invullen

Nde haan: Helpt aangeven op site voor ABWA

GJO: zeker helpt het als we inzicht hebben.

11. Verkeer

Wijziging voorrangssituatie Zwarte Kolkstraat

· Wens 30 km zone: echter op dit moment geen budget

· Daarom aansluiten bij landelijk beleid

o Doorgaande weg is voorrangsweg

o Duidelijkheid voor “mensen van buiten”

ABWA bestuur had ingestemd met maken voorrangsweg. We kregen echter tegengeluid uit het dorp.

Zaal: Quabbenburgerweg is alles van rechts nu voorrang geworden.

Hdh: 60km zones buitengebied zou alles gelijkwaardig zijn. Dit blijkt niet zo te zijn.

WT: weg naar epse is provinciale weg.

HdH: wordt het veiliger van voorrangsweg?

GG: WA combinatie moeten zijn van 30 km icm voorrangsweg

GJO: 30 km is plan van iedereen, maar dan moet ook inrichting veranderen

Stemming: voor 2

Tegen merendeel

Dus laten zoals het is en borden gevaarlijke weg proberen te zetten.

Dhr???? Zaal: Kruispunt Tienmorgen, zwarte-kolkstraat. Enorme geluidsoverlast van knallende aanhangers en containers. Op dit punt is aanpassing mislukt. Snelheid is er niet uit en mensen blijven te hard rijden.

Hilde Bosgoed: oversteken is veiliger geworden, geluid toegenomen.

GJO: geluiden hadden ons al bereikt.

nicos; er is begrip voor geluid, maar liever dat kinderen veilig oversteken.

Jan: snelheid moet er uit. Dit is niet acceptabel. Kruissing moet veilig, maar met minder snelheid en geluid

GJO:

Geert Streppel: vanmorgen nog aanhanger los van auto..

GJO: probleem is helder

Hdh: lastig probleem, er is lang aan gewerkt om hier te komen. Maar wekken niet de indruk dat het snel oplossen.

Jan: ik verwacht dat ABWA het serieus neemt

WT: Kruissing is teveel intern besproken en niet te veel naar buiten gebracht. Heuvel had ik nooit aangelegd.

Nico: Jan heeft oplossing: Flitspaal plaatsen.

GG: er komt fietspad van Teuge langs wetering en die houd op. Zou mooi zijn om die door te trekken richting eind oolmansweg.

GJO: gaat gebeuren.

12. Dorpscontactpersoon

Gemeente voorst vroeg ons vorig jaar september

Betreft een betaalde functie

Teuge posterenk klarenbeek heeft al een coach

Vacature opgehangen

Veel enthousiasme, 1 concrete aanmelding voor vacature

Chantal de haan voorstellen

Samen maken we Wilp-achterhoek, Chantal is cement en dorp moet de bouwstenen zijn.

Gericht op jeugd en ouderen

Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom

10 april aangemeld bij provincie om subsidie aan te vragen.

Grootste deel geld komt van provincie, co-financiering van de gemeente en rest door bijdrage aan activiteiten.

1e project is:

50.000 subsidie voorstel voor 9 mei jantje beton

samen met directie en mr binnenhalen

voor ontmoetingsplein

Overige geld potjes aan spreken

Avond plannen juni of september om iedereen samen te brengen en te brainstormen.

Projectplan wordt op de website geplaatst.

Projectgroepen commissies oprichten

Voorpagina projectplan

Schoolplein dorpshuis ontmoetingsplaats

Er is geen officieel orgaan en

13. AED

AED hang nu in kast met pincode. Is veiliger tegen vandalisme. Code wordt verstrekt via hartveilig systeem. Iederen die via ABWA AED cursus heeft gedaan is aangemeld bij hartveilig.

Het is zaak als je een AED kan bedienen dat je aan te melden bij hartveilig.

Nu 4 mensen voor starterscursus, 10 is echter minimaal. 1e cursus is 2 avonden, herhalingscursus 1 avond.

AED heeft al een leven gered en de betreffende persoon maakt het nog goed.

Aanmelding kan bij Gerrit Jan Oolman

Dirrie Slijhuis: Is het een idee een oproep in het Voorster nieuws te zetten.

GJO: project draait nu 1,5 jaar en zal nog advertenties gaan plaatsen.

Hanneke Oolman: advertentie kost te veel geld, je moet een stuk inzenden.

14. Rondvraag

Jan Tijhuis: Teehuis heeft 25 maart een muzikale middag, Achterhoeks Treffen. Gezellige middag met doel opbrengst te generen van geld voor onderhoud van de theekoepel. Doel is ook foto’s van Wilp-Achterhoek te verzamelen en ten toon te stellen in de theekoepel.

Ans Streppel heeft een werkstuk over W-A van kinderen van school.

Gerard Ganzevles: 20/21/22 juni is er dorpsfeest. Het bestuur is verjongt en programma is in de maak. Vraag is nog aan iedereen die bij kan dragen om zich te melden (Gert Jacobs, Louis Dashorst, Jan Tijhuis, Goos Vukking, Christel van der Kamp, Ilona Boonzaaijer, Gerard Ganzevles). Programma is in de basis goed, maar zal ook wat aangepast gaan worden. Wellicht kan buurtsportcoach kan wellicht zondagmiddag assisteren en dorsfeest kan dan wellicht dan activiteiten sponsoren.

GJO: notulen zijn goedgekeurd met kleine aanpassing.

15. Sluiting

Om 22.31 uur sluit de voorzitter de vergadering