Notulen jaarvergadering 2015

20 april 2015, OBS Wilp-Achterhoek

  1. Opening (20.05 uur)

30 personen aanwezig

Opening door de voorzitter.

De volgende leden hebben zich afgemeld:

Voorzitter bedankt de volgende mensen voor hun inzet:

Richard ter Steege en Dirrie Bredenoord, Commissie Recreatiegebied Bussloo

Dhr. Streppel voor onderhoud aan het Dorpsplein

2. Mededelingen

Bij dorpscontactpersoon komt schoolplein er bij op.

3. Notulen jaarvergadering 23 april 2014

Goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris

Het bestuur is in 2014/2015 6 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Verder is er enkele malen overleg geweest inzake de VAR, de woningbouw en de dorpscontactpersoon.

Daarnaast hebben we bezoek gehad van het Kernenteam van de gemeente Voorst op 25 november 2014.

Verdere onderwerpen van afgelopen jaar waren: VAR, woningbouw waarover later meer. Verder speelden er wat kleinere zaken.

Momenteel heeft ABWA 273 leden.

Er is een nieuw pakket voor ledenadministratie.

5. Financieel Jaarverslag

   • Kosten verzekering zullen onder de loep genomen worden, eventueel verzekering via gemeente
   • Openstaande verplichting dorpshuis aan school nog inlossen (is inmiddels overgemaakt)
   • Nieuw administratiepakket aangeschaft (i.v.m. IBAN)
   • Afkeur incasso’s lidmaatschap 2014, hierdoor minder inkomsten 2014 (vallen nu in 2015)
   • Ten opzichte van jaarrekening 2013 is de vrije reserve toegenomen met € 4,-

6. Verslag door de kascommissie

(Andres Horstink en Wim Timmer)

Vrijdag 18 april is de kascommissie bij elkaar geweest.

Verder geen opmerkingen.

Andres Horstink neemt afscheid.

Wim Timmer blijft in de kascommissie.

Nieuw lid van de kascommissie: Goos Vukkink.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en Verkiesbaar:

   • G.J. Oolman (voorzitter)
   • F.A.M. Holtkuile (penningmeester)

ALV stemt in met herverkiezing.

Over 3 jaar treed de voorzitter af. We zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden.

8. Woningbouw Wilp-Achterhoek

Terugblik

• Begin 2014 met gemeente motie uit 2013 invullen

– Constructief overleg

– Opties op een rij gezet en doorgerekend

– Contouren oplossing in beeld

• Onverwachte interventie provincie (op jaarvergadering 2014 toegelicht door dhr van Muyden)

Na jaarvergadering 2014

• Aantal keren contact gehad met gemeente

• RTG september ingesproken

– 75 woningen W-A nooit ons idee, 15 zeker plek

– Belang voor school en verenigingen

– Provincie: “nieuwe samenwerkingsvormen nodig”

– Wij willen wel nieuw samenwerken, bijv. over herverdeling aantallen woningen binnen Voorst

– Gemeente gevraagd hoe zij dit ziet

Status:

• Huidige situatie onmogelijk woningen W-A realiseren

• Start procedure Woonvisie 2016-2020 binnenkort

• Voorafgaand daaraan alvast brief naar gemeente

Onze kernpunten:

• Constant zichtbaar blijven bij gemeente

• Actieve rol bij opstellen nieuwe Woonvisie

• Niet dorpen onderling tegen elkaar laten uitspelen

Voorzitter benadrukt dat we er niet blij mee zijn.

Herman Zonnenberg: Vraagt of er via de provincie geen wegen zijn te bewandelen

Voorzitter: We zijn wel aan het kijken om via de provincie wat te bereiken

Jan Tijhuis: Bij laatste raadsvergaderingen rondom Teuge waren er nogal wat onzekerheden. Bij niet doorgaan van Teuge zou eventueel aantal woningen niet elders in de gemeente gepland kunnen worden.

Voorzitter: ABWA bestuur heeft ook contact met dhr. Meijerink. Teuge is puur vanwege financieel oogpunt zo groot opgezet.

JT: geeft aan dat het wel van belang is om druk te blijven zetten. En de waarheid boven tafel te krijgen.

Dirrie Bredenoord: Speelt de omvang van de schaeker bij Twello ook mee?

HdH: Het draait om stadium van de plannen en het totale woningcontingent.

9. Commissie Recreatiegebied Bussloo

RGV heet nu Leisurelands.

Contactpersonen zijn niet gewijzigd.

Verder blijft Bussloo gewoon Bussloo heten en veranderd er weinig.

Commissie RGV bespreekt en evalueerd evenementen

Wijzigingen:

Parkeren, nu betalen bij oprijden ipv wegrijden

ANWB Lentedagen, was weekend van 18 april. Verkeer was minder goed geregeld.

20 juni is er een obstacle run, hier is ook een feestavond bij tot 1 uur (5000 man voor de run, 1500 man voor feestavond)

Wim Timmer: er is dan ook dorpsfeest.

Jan Tijhuis: er is contact met gemeente geweest, er is geen bezwaar tegen het feest, maar wel tegen de datum. 11 mei is er een gesprek met de gemeente en de jurist van de gemeente. Argumenten tegen feest, geluid en veiligheid (tijden tegelijk). Er is vanuit dorpsfeest contact met organisatie van het feest (Titus Mulder), maar die gaf aan dat het niet terug te draaien is.

Voorzitter:

Xnoizz is vervallen, dus feest past wel binnen de afspraken. Datum is ongelukkig gekozen.

Dirrie Slijkhuis, Tent voor dagevenement dus feest is er bij aangeplakt

Gerard Ganzevles: Op Teuge is ook nog een evenement dat weekend.

Hans de Haan: wanneer is aanvraag vergunning dorpsfeest goedgekeurd? Moeten we nog wat over veiligheid vinden als alle 3 evenementen door gaan?

29 augustus Ground Zero

Geluidsmeting was altijd een ringmeting, geen bronmeting. Er is overleg aangegeven om een bronmeting te doen en rekening te houden met de typering van het geluid.

Gerard Ganzevles: In Zwolle is een zaak geweest en is jurisprudentie hieromtrent.

Voorzitter: Gemeente zegt niets aan bas geluid te kunnen doen vanwege ontbreken afspraken in mileuvergunning.

Gerben Borgonjen: Rondweg is altijd afgesloten bij groot evenement.

Voorzitter: Er is een wijziging geweest in verkeersbesluit. Er moet een route zijn voor hulpdiensten. Kneuterstraat en withagen zijn afgesloten. Verkeersplan ligt hier aan ten grondslag.

Afsluiten van rondweg is wel heel vervelend.

10. Attero

· Var heet nu Attero, hieraan liggen diverse redenen ter gronslag

· Attero heeft 15 locatie en 800 medewerkers.

· Hoofdbestuur vergadert nu ook in Wilp-Achterhoek.

· Attero is nu in handen van Private Equity partij

o Dit zou officieel geen invloed op bedrijfsvoering hebben is ons toegezegd.

· VAR West

o Verplaatsen puinbreker

o ABWA heeft bezwaar gemaakt. RvS heeft wijzigingen doorgevoerd. Naast goed- of afkeuren kan de RvS nu ook wijzigingen aan het plan voorstellen.

§ Plan is aangepast op hoogte afstort

§ Enkele andere zaken zijn ook aangepast.

§ ABWA punten zijn niet aangepast. 2 buurtbewoners zijn wel doorgegaan.

§ Bestemmingsplan is onlangs vastgesteld.

o Dat betekend:

§ Dat er voorlopig nog geen breker staat

· Kans op mobiele breker is groter

§ Sorteerhal voor inert materiaal is toegestaan.

§ Groot gedeelte van terrein is ingepland voor opslag puin en granulaat

§ Geluidswal rondom terrein zelf zal binnenkort aangelegd worden.

· Vergunningsaanvraag hiervoor zal binnenkort verschijnen.

§ Geluidswal noordzijde A1 is er nog niet. Intentieverklaring blijft van kracht. Bij inrichting terrein zal dit in gang gezet worden.

§ Er is in VAR overleg wel aangegeven dat met de milieuvergunning nog niet aangevraagd worden.

§ Stort komt minder snel vol en puin levert weinig op. Bestuur ABWA heeft twijfels bij snelle ontwikkeling VAR west.

§ Geluidswal aan noordzijde heeft ook voor en tegenstanders.

o Bezwaarmakers zuidkant VAR hebben ook bezwaar tegen reguliere VAR vergunning.

Gerard Ganzevles: Bezwaarmakers hebben belang bij opkopen hun locatie. Wat is visie ABWA

Voorzitter: Wij hebben ons ingezet voor geluidswal noordzijde A1. Hier zijn ook mensen op tegen. We zouden nu inzetten op geluidswal met glas er in of glazen wal in geheel.

Herman Zonnenberg: Geluidswal voor nu is anders als voor geluidswal voor 2 maal 4 baans.

Voorzitter: Stapsgewijs uitbreiden van snelweg is niet meer toegestaan.

HdH: vanaf 2016 gaan MER onderzoeken lopen.

WJR: geluidsproductie ligt nu aan banden.

GG: hoe gaan ze het met geluid van fly over oplossen. A1 speelt komende 10 jaar. Rijkswaterstaat, gemeente gaan hier mee aan de slag.

Voorzitter: We gaan de A1 op de agenda zetten en pakken stuk met flyover als eerste op. Attero

Teun Keurhorst: Sinds wanneer is reparatie van een plan mogelijk?

Voorzitter: Sinds enkele jaren is dit mogelijk

• Geuroverlast

– In 2014 forse toename geuroverlast

– Tijdens overleggen gemeld dat de maat vol was

– Ook toename van klachten bij Attero en Provincie

• Provincie heeft plan van aanpak geëist

– 10 december plan ingediend

– Nieuwe afvoer lucht GFT hal.

– Geen risico vrachten meer ( te vochtig, bermmaaisel, VGI ). Deze stromen gaan nu naar Wijster.

– Geen vrachten die een weekend hebben gestaan.

Gerard Ganzevles: je zit nu in april, dus periode speelt ook mee.

Dhr Bouwmeester: 3 soorten stank zijn er

· Zoetige weeïge composteringslucht

· Verrotte composteringslucht, zou niet hoeven met ervaring

· Stortgaslucht, metaanachtige lucht. Deze kan ook giftig zijn.

o Hiervan zou van onderzocht moeten worden wat hier de gevolgen zijn.

· Binnen half uur naar klacht is vaak het probleem opgelost. Dus ze weten wat er moet gebeuren.

· In de winter is affakkelen lastig in de winter.

Voorzitter: toename in aantal klachten is vaak aanleiding tot maatregelen. Dan eerst naar provincie en dan de Var inlichten.

Dhr. Bouwmeester: Waterzuivering is groot risico. Wat harder optreden vanuit ABWA kan geen kwaad.

Gerard Ganzevles: wie zijn de contacpersonen

Voorzitter: Michiel de Boer, dhr. Diriks, Gert Kleijn.

Ambitie ABWA is om met directie om tafel te zitten.

Dhr. Bouwmeester: Dreigen met andere stappen, bv provincie is bevoegd gezag.

Dirrie Bredenoord: wat is er nu gebouwd op plek sorteerhal?

Voorzitter: Hier staat nu een wasinstallatie voor de kunstgrasverwerking.

• Brand in sorteerhal

– Hal gaat niet herbouwd worden

– Marge op sorteren is erg klein

– Beleid Attero / Waterland

Gerard Ganzevles: Brand was in juli, situatie was die dag erg onduidelijk. Sommige mensen waren gewaarschuwd, anderen niet.

Voorzitter: Wij zijn hier niet op ingegaan. We zullen dit bij de gemeente aankaarten

• Waterzuivering / Waterfabriek

– Er komt een waterfabriek op het Var terrein

• Wordt gebouw met daarin een waterzuivering. Geuremissie zal 0 zijn.

– Attero wil ook eigen afvalwater gaan zuiveren.

• Mag volgens huidige vergunning

• Geuremissie tegen achtergrond geur is op papier goed.

• Scherp in de gaten houden!

– Te lozen water op Twellose beek moet dermate goede kwaliteit zijn. Zorgen zijn geuit bij Attero.

• GG: grootste aanvoer water is uit GFT (130 ton van 200 ton). Rest is 75 hectare regenwater. Milieuvergunning is punt van aandacht. Effecten op omgeving zijn punt van aandacht. Komt er een MER of is dit te kleinschalig?

11. Dorpscontactpersoon

· Projectplan ingediend

o Chantal de Haan is vorig jaar voorgesteld

· Plan is helaas afgewezen.

o Het budget was ruim overtekend

o Er was gelegenheid om het plan later opnieuw in te dienen

o Chantal heeft inmiddels andere zaken op haar pad gekregen

· De vacature staat nu weer open!

Is er behoefte? Of zit er niemand op te wachten is de vraag.

Behoefte is er blijkt uit de zaal.

12. Schoolplein

Presentatie schoolplein wordt door Chantal gegeven.

GG: Wat is prognose van school.

Nu 70, volgend jaar richting 55 leerlingen.

13. Verkeer

o Inhaalverbod Zwarte Kolkstraat

o Inhaalverbod geregeld middels borden (i.p.v. belijning  zo ruimte voor uitzonderingen)

o Onderbord bord dus wel relevant

o Drempel Tienmorgen

o Geluid door “rammelende aanhangers”

o ABWA contact gehad met gemeente en Veilig Verkeer Nederland (zie onder)

o Afspraak: uitnodigen verkeersverantwoordelijke en vertegenwoordiger buurt tijdens ABWA overleg

Onze verkeersconsulent Wim Regenspurg heeft de situatie op google maps en streetview bekeken. Hij ziet de inrichting als een gebruikelijke oplossing. Het is een standaard inrichting voor een landelijke omgeving. De enkele woning die hij ziet ligt niet pal aan de kruising. Dat wil niet zeggen dat mensen last kunnen ervaren van de situatie . Het is ook normaal dat mensen eerst nog moeten wennen aan de nieuwe inrichting. Er was eerst geen drempel (plateau) aanwezig. Dan duurt het enige tijd voordat mensen de nieuwe situatie accepteren.

Het kan misschien zo zijn dat de overgang van vlak naar verhoging niet vloeiend verloopt en dat dit overlast geeft. Daar zou de wegbeheerder nog naar kunnen kijken. Verder ziet Wim Regenspurg geen echte mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Het plaatsen van een bord ‘Let op drempel’ lost naar verwachting het probleem van de melder ook niet op.

Dhr. Bouwmeester: Resultaat van uitkomst is niet bevredigend. Lawaai is buiten proportioneel, ook snelheid is onaanvaardbaar. Voorstel is om met een aantal mensen uit de buurt toch bij de gemeente aan te kaarten dat het zo een onaanvaardbare situatie is. Uit inventarisatie komen al 5 buurtbewoners die mee willen werken. Dhr. Bouwmeester wil in deze zaak het voortouw nemen.

HdH: is het niet beter dat bestuur met gemeente in gesprek gaat en buurt aanhaakt.

: Veel vrachtverkeer buigt af door kern van Wilp-Achterhoek. Is dit niet te verhelpen.

Herman Zonnenberg: Als viaduct wegvalt dan veranderd complete situatie.

Ans Nijman: Er is een knik in de weg, precies voor het huis, dit geeft veel geluidsoverlast. Graag aankaarten.

Gerard Ganzevles: Bij Bredenoord is er een verandering geweest. Situatie voor kantoor Bredenoord is compleet onduidelijk. Parralelweg ligt halve meter lager waardoor je verblind wordt. Dit is een rare situatie. Lichtscherm kan hier nuttig zijn.

14. Verbreding A1

Status:

o Notitie Reikwijdte en detailniveau (eind 2014)

o Opstellen MER: belangenverenigingen worden betrokken

o MER: 2016/2017 gereed

o Start fase 1-2017: Deventer A1 brug – Deventer Oost

o Start fase 2-2024: Regio Wilp-Achterhoek

Proces te volgen via: rijkswaterstaat.nl

Gezien discussie van net het bestuur hier ook voldoende aandacht aan gaan schenken.

15. AED

Bent u ook in het bezit van een AED bewijs, of EHBO?

Meld u zich dan aan bij Hartveilig Wonen!

www.hartveiligwonen.nl

Bij elke inzet worden ca. 20 vrijwilligers opgeroepen.

Wilt u graag een cursus volgen, of kent u iemand die wil? We gaan in juni een starters cursus organiseren.

Ook kun u uw herhalingscursus bij ons volgen.

16. Rondvraag

Wim Timmer: Kan er wat aan de konijnenplaag gedaan worden?

Gerda Bussink: Wat weten we van de mestfabriek op de ecofactorij?

GJ: die gaat er wellicht komen. Nu geen alarmerende reacties gehad.

Jan Tijhuis: We hebben ook leuke dingen in WA. Bij de theekoepel is altijd Achterhoeks treffen na 10 jaar komt andere opzet. 26 september is er landelijke burendag. Daar willen we op inhaken. Van 16 tot 20 uur wordt er wat georganiseerd, oa BBQ, hinterecken muzikanten. Datum kan alvast in de agenda.

Dorpsfeest is weekend van 20 juni. Zaterdagochtend is er iets voor de allerkleinsten. Zondagmiddag is er een wipe out baan en autoscooterbaan.

Teun Keurhorst: In Teuge licht een fietspad langs de wetering. Wordt dit doorgetrokken?

GJ: plannen zijn er geweest. Uitvoerdatum onbekend.

Mensink: Koningsdag is er zondagavond een inloopavond vanaf uur. Maandag spelen en andere activiteiten.

Gerard Ganzevles: Vorig jaar is besloten dat er een geluidswal moeten komen noordelijk van de A1.

GJ: geluidsbeperkende maatregelen blijven gewenst.

FH: via Nico Straatman whatsapp groep is vanuit politie aangetipt.

GJ: In Wilp zijn ook whatsapp groepen. Dit werkt erg goed. Heel WA in 1 groep is niet de bedoeling, meer per straat.

Mevr.??: was aan het tanken bij Haverkamp en zag verdachte situatie.

GJ: Dit is typisch is voor groep.

17. Sluiting

Om 22.52 uur sluit de voorzitter de vergadering