Notulen Jaarvergadering 2017

1.Opening jaarvergadering 2017

Datum: 19 april 2017

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: 35 personen

2. Mededelingen:

Voor deze vergadering hebben zich 2 leden afgemeld: Hanneke Oolman en Gerard Ganzevles

3. Notulen vorige vergadering:

De notulen van de vergadering van 20 april 2016 worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris:

Het bestuur is dit jaar 6 keer bij elkaar geweest. De gemeente is langs geweest voor het Kernenteamoverleg. Ons ledenbestand is vandaag met 2 personen gegroeid tot 279 leden.

5. Financieel jaarverslag:

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Er zijn steeds minder opvallende zaken te vermelden. Alle bijzondere posten zijn inmiddels vervallen. Ook is er een nieuw boekhoudpakket aangeschaft, waardoor alles beter inzichtelijk wordt.

6. Verslag van de kascommissie:

Goos Vukkink en Renate Jansen vormen de kascommissie. Zij hebben de boekhouding en het jaarverslag op 4 april 2017 gecontroleerd en goedgekeurd. Goos Vukkink is aftredend als kascommissielid. Marco Koers stelt zich beschikbaar voor de kascontrole van volgend jaar.


7. ABWA activiteiten:

A1:

We hebben ons afgelopen periode meerdere keren laten bijpraten door Royal Haskoning b.v. Hiervoor hebben we een A1 commissie opgericht waarin naast Hans en Frank van het bestuur ook Huub Wildenbeest is aangeschoven. Royal Haskoning maakt het ontwerp voor het traject van de A1.

We zijn ook in contact gekomen met ander belangenverenigingen waarmee we samen hebben zitten brainstormen. Begin mei hebben we weer een volgend overleg met de belangenverenigingen, de provincie en Royal Haskoning. Ook hebben we goed contact met de gemeente over dit onderwerp.

Er staan nog steeds 2 viaducten in Wilp-Achterhoek ingetekend. Deze moeten beide vervangen worden. De vorm van het Talud moet wel aangepast worden, dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee over het viaduct gereden mag worden. Met 60 km/h is een steilere helling toegestaan dan bij 80 km/h. Hier is nog discussie over met de gemeente en Rijkswaterstaat.

Er wordt door Richard ter Steege gevraagd of de Nederlandse Stichting Geluidshinder, (NSG) nog benaderd is. ABWA is lid van deze stichting. Hans de Haan geeft aan er contact is geweest met Jan Kramer uit Colmschate van het NSG, en gaat hem bij dit proces betrekken.

Er is in de zaal zorg om het aantal parkeerplaatsen bij de tankstations langs de snelweg. Hier is al contact over geweest. Het is onderwerp geweest bij meerdere bijeenkomsten met Rijkswaterstaat.

Woningbouw:

Er is samen met de andere kernen van de Vitale Kleine Kernen Voorst (VKKV) een enquête uitgezet. Dit is ook bij ons overleg met de gemeente besproken en de gemeente kan de resultaten gebruiken bij het beoordelen van een eventueel plan voor woningbouw in ons dorp. Van de respondenten hebben 34 personen aangegeven dat ze in Wilp-Achterhoek willen wonen. Hierbij zitten 18 respondenten die uitsluitend in Wilp-Achterhoek willen wonen en 16 die ook naar andere kernen kijken. Het bestuur denkt met deze uitslag de woningwensen die eerder al geuit zijn, goed te kunnen onderbouwen.

Attero:

Attero heeft onlangs een brief gestuurd naar de omwonenden omdat ze door een calamiteit in het voorjaar veel stankoverlast hebben veroorzaakt. Deze calamiteit was een brand bij de Attero vestiging in Wijster, waardoor er extra GFT afval naar de vestiging in Wilp moest en er ook veel materiaal van slechte kwaliteit verwerkt moest worden. Als gevolg van de overlast is het aantal klachten de laatste tijd toegenomen. De provincie heeft n.a.v. de toegenomen klachten van Attero maatregelen geëist. Hiervoor zijn 3 werkgroepen opgericht die ieders een eigen onderwerp gaat bekijken.

Er wordt gevraagd of er sprake is van sluiting van de vestiging hier. Dit is het bestuur niet bekend en het lijkt niet waarschijnlijk. We weten wel dat Waterland, de eigenaar van Attero het bedrijf graag wil verkopen en op dit moment in onderhandeling is met een aantal Chinese bedrijven. Als gevolg van de verkoopplannen worden bepaalde investeringen uitgesteld en o.a. VAR West staat hierdoor in de ijskast.

Snel Internet Buitengebied:

Willem Jan licht de stand van zaken toe. Het investeringsproject dat de Rabobank gestart is begin 2017 gaat niet lukken vanwege te hoge kosten. Er zijn alternatieve aanbieders, maar dit is nog allemaal niet zeker. Paul Jonkman en Ilse Haagen zijn ook aanwezig en zij lichten het project met draadloos internet van StiVeCa toe. Er komt een zendmast op het dak van Bosgoed Diervoeders en vanaf daar wordt het signaal gericht naar de aangesloten huishoudens gestuurd. Er hebben zich nu 60 personen aangemeld. Dat is minder dan gepland, maar het project gaat toch van start.

Mevr. Cents vraagt zich af of de zendmast op het dak van Bosgoed geen stralingsgevaar oplevert. Er wordt uitgelegd dat het om hetzelfde Wifi signaal gaat dat de meeste mensen in huis hebben en dit is ongevaarlijk voor omwonenden. Het bestuur gaat dit nog verder navragen bij Peter Ebbelink van StiVeCa.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Willem Jan Reinders. Willem Jan wordt hartelijk bedankt voor de 9 jaar die hij in het bestuur heeft gezeten en krijgt een bos bloemen overhandigd. Het normale presentje is een mandje van kaasboerderij Den Hoek, maar dit leek het bestuur geen goede optie deze keer. Willem Jan wordt binnenkort nog uitgenodigd om samen met het bestuur uit eten te gaan.

Aftredend en herkiesbaar: Hans de Haan. Hans wordt herkozen voor zijn derde termijn van 3 jaar.

Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mensen met interesse kunnen zich melden bij het bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich ook bij het bestuur melden om een keer mee te vergaderen om te kijken of het wat is. De meeste huidige bestuursleden zijn er ook op die manier vanzelf ingerold.

9. Rondvraag:

Dorpscontactpersoon:

Gebeurt daar nog wat mee? Het bestuur heeft al 2 keer en vacature uitgezet, maar hierop heeft nog geen kandidaat gereageerd. Het bestuur is nog steeds op zoek. Het is een functie die door de gemeente betaald wordt en het gaat om ongeveer 12 uur per week.

Watertappunt:

Jan Tijhuis heeft geen vraag maar een mededeling; Er komt een watertappunt bij het theekoepeltje. Dit is gewonnen bij een prijsvraag bij Vitens. De gemeente gaat hier nog aandacht aan schenken via een officiële opening en media aandacht.

AED cursussen:

Er wordt gevraagd of er nog cursussen komen dit jaar. Leonie Oosterwegel meld dat ze er mee bezig is en er komen drie avonden in mei. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.

Sluiting van het eerste deel van de vergadering

Pauze

Verkeersplan Wilp-Achterhoek

Het tweede gedeelte van de jaarvergadering zou verzorgd worden door Cecile van de Linde van de gemeente Voorst. Zij gaat binnen de gemeente over verkeer. De gemeente wil graag begin 2018 aan het werk met de wegen in de kern van ons dorp, om zo de inrichting vergelijkbaar met andere kernen in de gemeente Voorst te maken. De kern wordt waarschijnlijk ingericht als 30 km zone en er zal onderhoud aan de riolering plaatsvinden. Het definitieve plan moet eind 2017 klaar zijn en de gemeente kan input uit ons dorp gebruiken voor het plan.

Cecile heeft alleen op het allerlaatst afgezegd en het bestuur heeft geen vervanger kunnen vinden. Daarom heeft het bestuur een nieuw concept bedacht en wordt de zaal opgesplitst in vier groepen. Alle groepen mogen gezamenlijk een nieuw plan voor de inrichting van Wilp-Achterhoek maken. Aan het eind van de vergadering zijn alle plannen op grote vellen papier verzameld en ze zullen door het bestuur aan de gemeente worden overhandigd.