Notulen Jaarvergadering 2018-1

1. Opening

Datum: 19 april 2018

Aanvang: 20:10 uur

Aanwezig: 49 personen

In verband met de wens van onze gastspreker om uiterlijk 21.00 uur te kunnen vertrekken is de agenda aangepast. Het hoofdonderwerp is nu voor de pauze behandeld en de overige mededelingen vanuit het bestuur na de pauze.

Hoofdonderwerp: Wat hangt ons boven het hoofd?

Mevrouw M. de Groot, directeur van Teuge Airport en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens heeft ons in drie kwartier bij gepraat over de ontwikkelingen bij Vliegveld Teuge en de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van het aantal vluchtbewegingen vanuit Vliegveld Lelystad. En welke gevolgen dit kan hebben voor Wilp-Achterhoek, de parachuteclub, het aantal landingen op Teuge, etc.

PAUZE

2. Mededelingen:

Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Marco Koers, Jan Tijhuis, Hanneke Oolman, Gerben Borgonjen.

3. Notulen vorige vergadering:

De notulen van de vergadering van 19 april 2017 worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris:

Het bestuur is dit jaar 5 keer bij elkaar geweest. De gemeente heeft in 2017 gekozen voor een ander overlegvorm, het dorpenplatformoverleg waarbij er niet meer per dorp afzonderlijk overleg gevoerd wordt, maar met alle dorpen tegelijkertijd. Dit heeft op 2 oktober 2017 plaatsgevonden in Klarenbeek.

Daarnaast is er eind 2017 contact gezocht met verschillende gemeenteraadsfracties op de belangrijke aandachtspunten vanuit ABWA bij hen op de agenda te krijgen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Tevens is er meermaals overleg gevoerd over de A1 en woningbouw.

Het ABWA ledenbestand bestaat uit 267 leden.

5. Financieel jaarverslag:

De penningmeester licht het jaarverslag toe. De jaarrekening is op 18 april door de kascommissie, bestaande uit Renate Jansen en Marco Koers goedgekeurd.

Opvallende zaken: helaas is het aanvragen van de subsidie niet goed verlopen zodat we de subsidie niet hebben ontvangen in 2017. Daarnaast is er ruim € 600 uitgegeven aan een gezamenlijk onderzoeksrapport m.b.t. de behoefte inventarisatie woningbouw.

Renate Jansen heeft de kascontrole afgelopen twee keer gedaan en is hiermee aftredend en John Eggink heeft zich aangemeld om volgend jaar samen met Marco de controle te willen doen.

6. Dorpscontactpersoon:

De voorzitter is blij bekend te kunnen maken dat Bea Broekhof is aangesteld als dorpscontactpersoon voor Wilp-Achterhoek. Bea heeft zich de afgelopen jaren al veel ingezet voor verschillende verenigingen in Wilp-Achterhoek. We wensen Bea veel succes!

7. Statutenwijziging:

Bij de afgelopen speciale belegde vergadering van 29 maart 2018, waren er helaas geen 2/3 van de ABWA leden aanwezig waardoor de statutenwijziging nu voorgelegd wordt aan de ALV. Bij akkoord van de ALV kan de statutenwijziging geëffectueerd worden.

De statutenwijziging is unaniem aangenomen.

8. ABWA Activiteiten

A1:

Huub Wildenbeest geeft aan dat er vele overleggen en bijeenkomsten zijn geweest waar Abwa bij aanwezig is geweest. Daarnaast is de A1 commissie blij dat er zijn er vanuit Wilp-Achterhoek vele zienswijzen zijn ingediend. Tevens was de verbreding A1 één van de aandachtspunten in de brief richting de gemeenteraadsfracties.

Woningbouw:

Gerrit Jan geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij zijn belofte dat er woningen in Wilp-Achterhoek gebouwd zouden worden voordat hij zou aftreden als voorzitter. Ondanks het feit dat er nog steeds gezocht wordt naar oplossingen, is er helaas weinig vooruitgang te melden. Gerrit Jan geeft aan als lid van de woningbouwcommissie betrokken te willen blijven bij dit onderwerp.

Glasvezel:

Om de internetsnelheid in het buitengebied te kunnen versnellen bestaat nu de mogelijkheid om in te schrijven op een glasvezelaansluiting. Willem Jan geeft aan dat dit alleen het buitengebied van Wilp-Achterhoek betreft, dus niet “het centrum”. Mensen die het betreft zullen een brief ontvangen.

In mei zullen er informatie avonden gehouden worden. Einddatum is 13 juli. Dan moet 50% van potentiële deelnemers zich aangemeld hebben, om het door te laten gaan.

Waterfabriek:

Er zijn plannen om op het Attero terrein of bij Schoneveld een waterfabriek te bouwen. Om de effecten hiervan enigszins in te kunnen schatten is er een excursie geweest naar de rioolwaterzuivering in Epe. Ondanks de verwachting dat de nieuwe te bouwen waterfabriek een modernere variant zal zijn van de zuivering in Epe, was de conclusie dat de negatieve (lees stank) effecten minimaal lijken te zijn. In de waterfabriek zal alleen rioolwater gezuiverd gaan worden en geen industrieel water.

Attero:

Er is afgelopen jaar 4x overleg geweest. Opvallend hierbij was dat dit door personele wijzigingen in verschillende samenstellingen heeft plaatsgevonden. Gerrit Jan geeft aan dat er verschillende maatregelen zijn doorgevoerd om de stank te verminderen, zoals het dichten van een gat in een hal en door het plaatsen van een luchtzuivering. Ook blijkt Attero verkocht te zijn, maar wat de gevolgen hiervan zullen zijn, zijn nu nog niet duidelijk.

Daarnaast is er ook een overleg tussen een aantal bewoners en Attero. Gerard Ganzevles geeft aan zich aangemeld te hebben, maar dit is niet bij Gerrit Jan bekend. Gerrit Jan gaat dit uitzoeken.

Voorst 200:

Janina geeft aan dat het op 25, 26 en 27 mei de spotlight in het kader van Voorst 200 jaar op Bussloo, Posterenk en Wilp-Achterhoek wordt gericht. Dit middels een tentoonstelling op 26 en 27 mei bij het Theekoepeltje portretten van oude boerderijen en de middenstand uit deze dorpen.

Oproep: wie heeft er nog mooie historische foto’s van Wilp-Achterhoek van boerderijen of de middenstand, laat ons dat dan weten op info@abwa.nl. Een medewerker van de Gemeente Voorst komt dan op 25 april langs met een bestelbus met scanner zodat de foto’s meteen ingescand kunnen worden en u uw foto’s niet af hoeft te staan.

Leisurelands:

Komend jaar zal er een nieuw evenement plaatsvinden op recreatiegebied Bussloo. Echter, inclusief overnachtingen, wat hiermee eigenlijk niet voldoet aan de eisen zoals gedacht deze afgesproken te zijn. Enkele omwonenden overwegen juridische stappen.

Vraag uit de zaal: kan het zijn dat gebied wat beschouwd wordt al direct omwonenden is aangepast? Klopt, deze straal is verkleind.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:

   • Gerrit Jan Oolman
   • Frank Holtkuile
   • Leonie Oosterwegel

Gelukkig is het bestuur er in geslaagd waardige opvolgers voor te kunnen dragen. En op deze voordracht is door de ALV middels een luid applaus positief gereageerd.

Welkom in het bestuur:

   • Janina Busscher
   • Renate Jansen
   • Huub Wildenbeest

Hans de Haan zal de rol van voorzitter op zich nemen.

10. Rondvraag:

Gerard Ganzevles uit zijn zorg dat waarschijnlijk Lelystad niet voor de grootste overlast zal gaan zorgen maar dat de uitbreiding van het aantal vluchten vanaf en naar Teuge voor Wilp-Achterhoek meer overlast zal gaan zorgen.

Jan Mensink geeft aan dat er donderdag 26 en vrijdag 27 april weer veel te beleven is achter school i.v.m. de Koningsdag zeskamp. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Gerrit Jan Oolman sluit om 22.50 uur voor de laatste keer in zijn rol als voorzitter van ABWA de vergadering


26 april 2018

J.A. de Haan

Voorzitter