Notulen Jaarvergadering 2018-2

1. Opening

Datum: 26 september 2018

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: 8 personen

Hans opent om 20.05 uur de vergadering. Naast het bestuur zijn er 5 leden aanwezig. Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Huub Wildenbeest, Jan Noordam, John Eggink, Johan Jansen.

2. Mededelingen:

ABWA heeft sinds ruim een maand een nieuwe website. De informatie is geüpdatet en het is bijvoorbeeld mogelijk om online je contactgegevens door te geven.

Het updaten van de contactgegevens kan nog tot 1 oktober 2018 om mee te dingen naar de cadeaubonnen van Boerderij Den Hoek.

3. Notulen vorige vergadering:

De notulen van de jaarvergadering van 19 april 2018 worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag Secretaris:

Het bestuur is in de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 twee keer bij elkaar geweest.

Verder is er enkele malen overleg geweest inzake Attero, uitbreiding van de A1 en de Cleantech Regio.

Momenteel heeft ABWA 263 actieve leden.

Het bestuur is bezig met een opschoningsactie van de contactgegevens en tevens werving van nieuwe leden. Er hebben zich reeds een aantal nieuwe leden aangemeld. Het is ook mogelijk om van buiten Wilp-Achterhoek lid te worden van ABWA, mits er enige binding is, hier wordt op dit moment niet veel gebruik van gemaakt.

5. Financieel jaarverslag:

De penningmeester licht het jaarverslag toe. De jaarrekening is op 18 september, na een korte discussie, door de kascommissie bestaande uit Marco Koers en John Eggink goedgekeurd.

Marco Koers heeft de kascontrole afgelopen twee keer gedaan en is hiermee aftredend en Teun Keurhorst heeft zich aangemeld om volgend jaar samen met John Eggink de controle te willen doen.

Marco Koers geeft aan dat je in Klarenbeek veel activiteiten vanuit de dorpscontactpersoon ziet. In Wilp-Achterhoek zie je hier nog weinig van terug komen. Het bestuur geeft aan dat Bea Broekhof, de dorpscontactpersoon van Wilp-Achterhoek op dit moment nog in de opstartende fase zit en bijvoorbeeld bezig is om een wandelgroep op te richten. Marco geeft aan dat hier wel meer ruchtbaarheid aan gegeven mag worden. Voorbeeld via Floralia, dorpsfeest, Voorster Nieuws. Voorbeelden van activiteiten kunnen zijn volleybal of voetbal achter het Dorspshuis, fietstochten, pannenkoeken eten.

6. Bestuursverkiezing:

Er zijn geen aftredende bestuursleden.

7. Rondvraag:

Vraag van Teun Keurhorst wie nu de kartrekker is van de woningbouw in Wilp-Achterhoek. Het bestuur geeft aan dat dat Gerrit-Jan Oolman en Hans de Haan zijn. Vorig jaar is de woningbouw besproken met de gemeente, het knelpunt zit bij Bosgoed. De zorg zit er in dat Wilp-Achterhoek een uitstervend dorp wordt, zonder nieuwbouw. Er is nu geen mogelijkheid tot doorstroom en jongeren verhuizen naar omliggende dorpen. Tijdens een eerder overleg is aangegeven dat er i.v.m. uitbreiding A1 en vervanging van het viaduct Ardeweg een mogelijkheid bestaat om het viaduct van de Ardeweg in te ruilen om zo financiële middelen te hebben om Bosgoed uit te kopen, zodat er toch woningbouw mogelijk is. Dit vanuit het belang van het dorp (woningbouw, minder vrachtverkeer). Vanuit Rijkswaterstaat is hier nog geen concrete reactie op gekomen.

Vanuit de kernen is ook gezamenlijk opgetreden richting gemeente Voorst.

Oproep vanuit Marco Koers om samen met Bosgoed richting de gemeente te gaan om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Hij noemt ook het voorbeeld van het Hooiland in Klarenbeek, hoe kan daar wel woningbouw mogelijk zijn. Heb ze daar geen geurcirkels van de omliggende bedrijven?

Hans de Haan geeft aan dat de bal nu bij Rick Bosgoed ligt. Hem is gevraagd aan te geven wat hij graag wil en hoeveel dat kost. Hier zit geen deadline op. ABWA zal hier nog een keer achter aan gaan en ook Marco Koers zal bij Rick navraag doen.

Vraag vanuit Marco Koers hoe het zit met de openbrekingen in Wilp-Achterhoek en hoe vaak alles nog op de schop gaat. Er zijn meerdere partijen bezig en dit zijn losse planningen, waardoor het helaas niet in één keer uitgevoerd kan worden.

Hans de Haan sluit om 20.55 uur de extra jaarvergadering.

26 september 2018

R. Jansen

Secretaris