Notulen jaarvergadering 2009

1. Opening

Welkom en presentielijst gaat rond.

2. Mededelingen

Afmeldingen:Marco Koers, Jos Bosgoed,mevr. Jonkman, Tineke Boerkamp.

Opmerking van Stichting Dorpsfeest om eventuele op- en of aanmerking kenbaar te maken naar bestuursleden van Stichting Dorpsfeest of via de website http://www.dorpsfeestwilpachterhoek.nl/. Dit omdat de Stichting geen ledenvergadering of andere contactmomenten heeft.

3. Notulen van de jaarvergadering d.d. 2 april 2008

De notulen van de ALV van 2 april 2008 stonden op de vernieuwde website www.abwa.nl en zijn goedgekeurd door de vergadering.

4. Jaarverslag door Dhr. R.H. de Jong, secretaris

5. Financieel verslag door Richard ter Steege, interim penningmeester

Er waren wat problemen met telebankieren, nu opgelost, daardoor incassos wel wat vertraagd.

De subsidie van de speelplek op het kievitsplein komt te vervallen. In plaats hiervoor kunnen reparaties gemeld worden bij de Gemeente Voorst en zullen deze zorg dragen voor onderhoud en betaling hiervan.

Vraag van Johan Hemeltjen: Waar blijft de huur van het dorpshuis?

Richard: Dit geld komt op een aparte rekening en blijft buiten het verslag van ABWA dit geld gaat namelijk 1 op 1 naar de school toe, eventueel te kort word gecompenseerd en overschotten worden teruggestort naar school.

6. Verslag kascommissie door mevrouw Jonkman en Dirry Slijkhuis

Mevrouw Jonkman is aftredend en nieuw lid is Gerda Harmsen.

Vorig jaar was er de opmerking om het geld van de speeltuin afzonderlijk te vermelding, dit is gebeurd. Verder geen opmerkingen en verslag goedgekeurd.

Er zit nog 700 euro reserve in het banksaldo van onderhoud speelplek, dit geld blijft hier in zitten en is gereserveerd. Eventueel kan te zijner tijd overwogen worden naar wel doel dit gaat.

Voorstel is om per boekjaar te gaan verslaan in plaats van verenigingsjaar, dit voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering.

7. Bestuursverkiezing:

Het afgelopen jaar is er wederom wat verandering in het bestuur geweest. U heeft het al in de uitnodiging kunnen lezen.

John Temmink is na 1 jaar aftredend en niet herkiesbaar.

Roel de Jong is na 3 jaar aftredend secretaris en niet herkiesbaar. Hij wordt bij deze bedankt voor zijn inzet.

Willem Jan Reinders wordt de nieuwe secretaris van ABWA. Dat betekent een nieuw postadres en ook een daarbij behorend emailadres (info@abwa.nl).

Nico Straatman wordt de nieuwe voorzitter van ABWA.

Nico: Daarbij wil ik toch wel vermelden dat het nooit mijn ambitie is geweest om voorzitter te worden. Maar door de omstandigheden, het plotselinge vertrek van onze vorige voorzitter zijn we op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter en had ik intussen de taken overgenomen. Gezien er nog geen nieuwe voorzitter gevonden is en omdat we toch menen te moeten voldoen aan de statuten en het feit dat we vinden dat een belangenvereniging een voorzitter moet hebben heb ik de functie aanvaard.

Met daarbij wel de opmerking dat mijn termijn afloopt in 2011 omdat ik dan 9 jaar in het bestuur zit (3 termijnen).

We zitten als bestuur nu zeker weer op de goede weg en daarom willen we ook 2 nieuwe bestuursleden voordragen: Gerrit-Jan Oolman en Ans Linthorst 2 geboren en getogen Wilp-Achterhoekers.

Ans Linthorst, geboren aan de Holthoevensestraat en nu al weer enkele jaren wonend aan de Kievitsweg. Ans is ondernemer en heeft ook al zitting in de woningbouwcommissie. We zijn hier extra blij mee, daar er nu een directe link tussen het bestuur en de woningbouwcommissie is.

Gerrit-Jan Oolman is het 2e nieuwe bestuurslid en hoe kan het ook anders wonend aan de Oolmansweg, samen met zijn vriendin. We hadden hem al eerder gevraagd voor het bestuur. Maar gezien het feit dat hij eerst zijn studie Veeteelt aan Wageningen Universiteit af wilde ronde moesten we nog een jaartje wachten. Nu zijn studie al weer enige tijd is afgerond heeft hij ingestemd met een plaats in het bestuur. Hij werkt als rundveeadviseur bij DLV te Deventer en is werkzaam in het melkveebedrijf samen met zijn ouders.

Wilt u iemand voordragen voor het bestuur dan dient u de kandidaatstelling met minimaal 10 leden tezamen schriftelijk in te dienen bij het bestuur en wel voor aanvang van de algemene ledenvergadering. Elke voordracht tot benoeming van de bestuursleden kan het bindend karakter ontnomen worden indien minimaal 1/3 van de leden aanwezig is.

8. Ontwikkelingen woningbouw Wilp-Achterhoek door woningbouwcommissie

Projectteam heeft gisteren vergaderd over o.a. de woningbouw in Wilp-Achterhoek samen met Goed Wonen architect en buro Bügel Hayema

Probleem is de haalbaarheid van de goedkope ( 170.000,- euro) en middeldure woningen in de prijs klasse van 270.000,- De middeldure woningen zouden in princiepe tweekappers moeten zijn maar dit komt financieel niet uit, dan zouden het rijtjes woningen moeten worden.

Voor de goedkopere woningen wordt door de woningstichting gezocht naar alternatieve oplossingen, waarmee toch een starter aan bod kan komen. Voorstel is wel om eerst onderzoek naar de woningbehoefte te doen.

De hele exploitatie en verkoop gaat via de woningstichting lopen.

Er is nog geen grondprijs vastgesteld.

Algemeen:

De grond van Keurhorst is definitief aangekocht, met Van Westen lopen de onderhandelingen nog, helaas vertraagd .Verwachting duurt nog wel twee maanden.

Doordat alle grond nog niet in bezit van de gemeente is kunnen de onderzoeken niet worden afgerond. Voor zover mogelijk zijn al wel onderzoeken verricht bij Keurhorst inzake Flora en Fauna en archeologie. Van dit laatste zijn sporen van vroegere nederzettingen gevonden.

De rapportage is er nog niet.

Inzake geologisch onderzoek zijn peilbuizen aangebracht, in beginsel ziet het er goed uit, maar ook hier moet de rapportage nog komen.

Om verder te kunnen moet er van het hele gebied de onderzoeken afgerond zijn.

Er wordt nu gewerkt aan een groter plangebied dan reeds getoond, uitbreiding in de richting noordwest en oost, er is daar geen belemmering van het bedrijf van Bosgoed.

Er is dan ruimte voor ca. 50 woningen tot 2030.

Wanneer alle grond verworven is en de onderzoeken afgerond wordt het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk opgezet. In eerste instantie voor het programma tot 2020 . Daarnaast wordt het herziene bestemmingsplan voor het dorp gemaakt. Het is nog niet beslist of beide plannen tezamen of separaat ter visie worden gelegd.

Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de herziening bestemmingsplan buitengebied.

Het is mogelijk dat de ter visie legging voor de nieuwbouw nog voor de vakantieperiode kan plaatsvinden( 6 weken), maar de vakantieperiode wordt ontzien dus zal het wel daarna gebeuren.

De uitwerking wordt voordien wel aan “ABWA” gepresenteerd.

Prins vraagt of er soms vragen bekend zijn voor collectief particulier opdrachtgeverschap en hij vraagt of hiervoor concrete initiatieven naar voren gebracht kunnen worden.

Ook t.a.v. financieringen , graag vroegtijdig contact opnemen.

Prins zal wat referenties opsturen.

Nog contact opnemen met Goed Wonen

Pauze

9. Ontwikkelingen VAR

In het afgelopen turbulente jaar zijn er op diverse momenten gesprekken geweest tussen directie en medewerkers van de VAR en de bestuursleden van ABWA en buurtvereniging De Kar en de Hooilanden. De gesprekken vanuit ABWA zijn gevoerd door Nico Straatman en Gerard Ganzevles.

Ook is het voltallige ABWA bestuur augustus 2008 ontvangen door de VAR voor een extra informatie moment en kennismaking met de nieuwe bestuursleden. Er is een rondleiding over het VAR terrein geweest. Het informatiemoment had betrekking op het aspect ‘geur’. Bij deze bijeenkomst was ook een medewerker van de Provincie Gelderland en een ‘externe’ geurspecialist aanwezig om het bestuur te informeren over dit aspect van de VAR. Deze avond leverde een levende discussie op en was een zeer nuttige avond.

De aanleiding van dit alles was de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning door de VAR bij de Provincie Gelderland. De revisievergunning omvat de vergunningen voor het gehele bedrijf en heeft een looptijd van 10 jaar. De vergunningsaanvraag is voor alle bedrijfsactiviteiten die nu plaatsvinden, maar ook voor de in de toekomst te ontwikkelen activiteiten (bijvoorbeeld een afvalwater zuiverings installatie).

In de revisievergunning staat welke activiteiten er vergund zijn, welke hoeveelheden, de tijden dat bepaalde installaties mogen werken en wat de maximale emissies en andere overlast mag zijn. Het is al met al een behoorlijk ingewikkeld boekwerk met wettelijke regels, richtlijnen, normeringen, besluiten, voorzieningen en wat al niet meer.

Maar toen kwam het. Na aanleiding van bestudering van de ontwerp aanvraag voor de milieuvergunning voor de VAR en overleg met de VAR hebben wij een brief met enkele bedenkingen naar de Provincie Gelderland gestuurd. Dit waren de volgende bedenkingen:

Eerste punt is de verkeersbelasting van het wegennet rondom het VAR terrein. Met een stijging van de vervoersbewegingen van 20 tot 30 procent indien de volledig te vergunnen capaciteit benut gaat worden, vrezen wij dat het omliggende wegennet over onvoldoende capaciteit beschikt. Vooral voor de T-splitsing Zutphensestraat-Sluinerweg vrezen wij dat een stijging van de verkeersbewegingen tot meer opstoppingen gaat leiden.

Tweede punt van aandacht is de uitstoot van stortgas in het algemeen en methaangas in het bijzonder. Deze uitstoot leidt momenteel regelmatig tot overlast. In het voorstel voor de milieuvergunning worden op dit punt naar onze mening te weinig maatregelen om overlast te voorkomen geëist. Gezien de milieu- en geuroverlast die dit veroorzaakt zouden wij hier meer aandacht voor willen vragen.

Derde punt is de geuroverlast in het algemeen. Volgend de aanvraag gaat de norm van 3 O/m3 overschreden worden met 0,7 O/m3 en worden geen aanvullende maatregelen geëist zover wij konden opmaken. Kijkend naar de tabel met activiteiten die de geurbelasting veroorzaken, zijn er een aantal die meer dan 50% van de totale belasting veroorzaken. Graag zouden wij zien dat de provincie Gelderland voor deze activiteiten meer richting geeft aan de te nemen maatregelen, in plaats van de vrijblijvende inventarisatie zoals die er nu ligt.

Graag zouden wij namens de burgers van Wilp-Achterhoek aandacht voor deze punten vragen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek

Dit was dus de brief die wij stuurden naar de Provincie. De VAR was hierover onaangenaam verrast en had het niet verwacht. Maar ook de VAR zelf had een hele lijst met op en aanmerkingen op deze voorlopige aanvraag. Van correcties van benamingen of benoemingen tot artikelnummers en dergelijke.

Onze bedenkingen werden door de Provincie Gelderland afgewezen:

Punt 1, het verkeer werd door de provincie grotendeels bij de gemeente Voorst neergelegd. En een relevantiecriterium voor verkeersmanagement van 500 werknemers wordt niet door de VAR gehaald.

Punten 2 en 3, worden in zekere zin wel erkend, maar ook afgewezen omdat de nieuwe vergunning een verbetering inhoud ten aanzien van de geur emissie naar haar omgeving. Bovendien vonden zij dat er meer dan voldoende aanknopingspunten worden geboden voor zowel de Provincie als de VAR om de geursituatie beheersen, te toetsen te handhaven en op punten te verbeteren.

Nu kwam er weer een ronde van overleg met de VAR. Wij zouden immers in beroep kunnen gaan bij de Raad van State (dat zou dan niet de 1e keer zijn).

En eerlijk gezegd hadden we het bezwaarschrift al verstuurd, maar de leges nog niet betaald. Zolang die niet betaald zijn wordt het bezwaar soweiso niet ontvankelijk verklaard. Met andere woorden, de druk stond vol op de ketel.

En toen stonden we als bestuur voor de vraag: Ga je voor de frontale aanval via de Raad van State of voor overleg en afspraken tussen de VAR en ABWA. En wij hebben na uitvoerig overleg en beraad gekozen voor een convenant met de VAR met daarin de volgende afspraken.

De VAR gaat een actieve rol vervullen om tot een oplossing te kunnen komen voor de verkeersoverlast rond de Kar en de VAR. Want er zijn meerdere partijen nodig om hier tot een oplossing te kunnen komen. Waaronder Provincie Gelderland en de Gemeente Voorst. De eerste gesprekken met Gemeente en Provincie zijn dan ook al geweest met de VAR. Leuk om dan te horen dat Gemeente Voorst volgens haar nooit wat gehoord had van overlast.

We hebben Hannet de Vries dan ook stukken overhandigd waaruit blijkt dat het wel zo is dat we onze mening hebben geuit. Maar blijkbaar zijn deze ergens in een la beland. Dus dat is in gang gezet en de eerste gesprekken zijn al gevoerd.

En op het gebied van geur blijkt dus dat de milieuvergunning van de VAR voldoende aanknopingspunten biedt voor zowel de Provincie Gelderland als de VAR om de geursituatie te beheersen, te toetsen, te handhaven en op punten te verbeteren.

Wij hebben als bestuur het gevoel dat wij het best haalbare bereikt hebben en op een gezonde voet verder met de VAR kunnen.

De nieuwe vergunning voor de VAR is dan ook onherroepelijk geworden, maar is nog niet in werking getreden. Omdat aan de milieuvergunning ook de bouwvergunningen moeten worden toegevoegd (dit is een nieuwe regeling) dit betekend dat de VAR ook toekomstige bouwplannen, waarvan nog niet bekend is wanneer, hoe en wat een bouwvergunning moet inleveren en dus ook al leges betaald moeten worden aan de gemeente. Hier heeft de VAR problemen mee. Omdat de Provincie Gelderland vasthoud aan hetgeen in de wet Milieubeheer is opgenomen. Er is besloten dat de VAR voor 1 jaar een gedoogvergunning aanvraagt waarin alleen die zaken opgenomen worden die er op dit moment zijn. In dat jaar gaat de VAR een wijziging in de milieuvergunning aanvragen. De milieuvergunning is dan weer 10 jaar geldig.

Vergister

De bouw van de vergisteris zo goed als voltooid. De 2 reactoren zijn in december gevuld en begin januari zijn de reactoren in bedrijf genomen en is er een periode geweest om de procesbesturing te optimaliseren. Alles is volgens planning verlopen.

Er draaien nu 2 grote motoren op het gas dat vrijkomt in de 2 vergisters en deze drijven 2 aggregraten aan die stroom opwekken. Alles is inpandig. De VAR gaat geheel op deze eigen opgewekte stroom draaien en is dan Energie neutraal. Energie die over is wordt dan aan het net geleverd en is voldoende voor ongeveer 4000 huishoudens.

De vergister zal nog officieel geopend worden en de dag na de officiële opening krijgen de buurtbewoners de gelegenheid om de vergister te komen bekijken. Dit zal eind mei / begin juni zijn.

Vragen uit de zaal mbt. De VAR:

Vraag: Is het bezwaar tegen de VAR samen met belangenvereniging De Kar en de Hooilanden ingedient?

Nico Straatman: Nee belangenvereniging De Kar en de Hooilanden is een vereniging die zich meer op gezelligheid wil richten en heeft er derhalve niet voor gekozen bezwaar te maken tegen de VAR.

Vraag Herman Zonneberg: Wat geeft de grootste overlast bij de VAR?

Nico Straatman: De compostering geeft de meeste overlast. De vergister is geheel gesloten en daarom word hier weinig overlast van verwacht.

Vraag: Komt er ook een 2e vergister?

Nico Straatman: Deze staat er al.

Gerard Ganzevles licht nog toe dat er continue een spanningsveld tussen ABWA en de VAR zal zijn. Er is wederzijds begrip, maar het blijft zoeken naar een tussenweg.

Door de vergister zal de verhouding met de biofilters beter worden doordat ander materiaal gebruikt gaat worden.

Vraag Wim Timmer: Wat zijn de ontwikkelingen rondom de nertsenfarm?

De gemeente Voorst verleend geen medewerking aan de ontwikkelingen van enkele woningen op die plek. De VAR heeft grond gekocht aan die kant van de weg. Wilp-Achterhoek word afgescheept als ontwikkelingsgebied. Maandagavond zal het in de raad komen.

Vraag Jan Tijhuis: Waar blijft de stroom van de VAR, het zou leuk zijn als Gemeente Voorst aan groene energie ging doen.

Dit is ABWA niet bekend, maar in principe is er een vrije markt voor energie.

Vraag Herman Zonneberg: Het verkeer wordt nooit aangepakt, hoe kan dit?

Het is niet alleen een zaak van de Gemeente Voorst, maar ook van Gemeente Apeldoorn en de provincie dat maakt het voor ABWA lastig hier grip op te krijgen.

Gerard Ganzevles vult aan: Statisch gezien is het verkeer veilig, er zijn weinig ongelukken gebeurd, dus geen aanleiding tot actie.

Het sluipverkeer is ook een probleem, hier zijn voorstellen voor gemaakt, een rotonde bij de Kar en een circulatieplan, deze zijn opgepakt dus er is wel vooruitgang geboekt door ABWA.

Wim Timmer: Ook in de Oud Lochemseweg is het sluipverkeer toegenomen.

Nico Straatman vult aan dat Hannet de Vries van de VAR wel de mensen bij elkaar weet te brengen om zo wat te bereiken.

10. Leidraad Bussloo (extra agendapunt)

Richard ter Steege:

In maart 2009 is er een bijeenkomst van RGV en gemeente Voorst inzake Xnoizz geweest. In 2008 zijn er namelijk veel klachten geweest. De plannen voor komend jaar zijn toegelicht. Ook heeft de gemeente de leidraad voor 2008 toegelicht.

Destijds heeft ABWA ingezet op Rust, Ontspanning en Recreatie, dit is de meetlat. Evenemententerrein is niet gewenst en staat haaks op bovenstaande.

Het plan is nu om het bestemmingsplan te wijzigen voor het evenementen terrein.

ABWA pleit voor een visie bepaling wat wel en wat niet gewenst is. Er is ooit ook een convenant met de RGV opgesteld. Daarnaast is er discussie over nacht en avond definities.

Vraag is of ABWA ageren tegen Xnoizz of niet? De organisatie heeft klachten serieus opgepakt. Het feest op woensdagavond is geschrapt. Het festival duurt tot 24 uur, de acts stoppen om 23 uur. Daarna kan er tot 2 uur in de tenten film en cabaret bekeken worden. En er is 1 contactpersoon voor klachten tijdens het festival aangesteld.

Vraag is wat de rol van ABWA moet zijn?

Gerard Ganzevles: Gemeente Voorst heeft niet correct gehandeld. Advies is om alles te toetsten bij de bestuursrechter. Dan moet bekeken worden hoe de aanvraag te behandelen en moet ABWA de RGV toetsen.

Nu is er aanvraag voor evenementenvergunningen. Als er een bestemming komt dan komt er een MER en vervalt inspraak op losse evenementen. Het is ook geen probleem als er maar duidelijkheid komt. 19 uur, 23 uur, en 7 uur zijn richtlijnen.

Richard ter Steege: De gemeente Voorst zat ruimer

ALV besluit: ABWA moet er bovenop zitten en controleren of de procedures correct gevolgd worden. Als er een vergunning komt, kan er gehandhaafd worden.

Gerard Ganzevles: Bestemmingsplan kan het beste door experts getoetst worden door experts in te huren.

Richard ter Steege zal contact opnemen met de Nederlandse Geluidsstichting.

10 a. Verkeer kruissing Tienmorgen

Nico Straatman: Dit onderwerp is al vaker aangekaart, maar de school heeft een adviseur van VVN ingehuurd om de situatie te bekijken en die heeft advies naar de gemeente uitgebracht.

Uit de zaal: Rotondes zijn niet altijd een oplossing, de rotonde in Twello bij de zuiderlaan / westerlaan is ook gevaarlijk, er zijn ook kinderen die van Wilp-Achterhoek naar Twello moeten. Dit punt wordt meegenomen.

De toelichting van Cecile van de Linde (gemeente Voorst) was dat er nieuwe borden geplaatst zijn (groter) en dat het onder de aandacht is bij de gemeente Voorst. Vanwege het feit dat de Tienmorgen een verkeersader is kan er geen 60 KM zone van gemaakt worden. Ook het landbouwverkeer heeft nu problemen. Bink van de gemeente Voorst (aanwezig in de zaal) wordt op het hart gedrukt er iets mee te gaan doen.

11. Rondvraag en sluiting

Dirry Slijkhuis: Hoe zit het met Fibroned, is er nog nieuws?

Er is een nieuwe procedure gestart. ABWA is aangemeld bij bezorgde burgers (www.bezorgdeburgers.nl en www.fribronot.nl ). Een energiecentrale is een grote lawaaimaker en zou daarom niet in het plan van Ecofactorij passen. ABWA bestuur gaat verder informeren. Richard ter Steege houd een oogje in het zeil. NUON heeft de banden met Fibroned verbroken.

Gerard Ganzevles: Heeft ABWA een mening over een eventuele biogas installatie. Ook gezien het geringe draagvlak bij de Vecht?

Wethouder Bink reageert: De locatie op de Vecht is niet geschikt, maandagavond komt dit in de raad.

Gerard Ganzevles: Wat is het beleid van de gemeente van het gebied tegenover de VAR?

Wethouder Bink: Voor dit gebied is eventueel alleen tuinbouw in beeld.

Gerard Ganzevles: Hoe zit het met het evenemententerrein in Wilp-Achterhoek voor carnaval en/of het dorpsfeest? Zit de ABWA nog in de stichting dorpsfeest?

Nico Straatman: ABWA is niet betrokken bij het dorpsfeest en eventuele evenemententerrein. Het evenemententerrein is door de Lollebroek afgewezen. ABWA heeft geen belangen in stichting dorpsfeest.

22.30 uur: Sluiting vergadering