Notulen jaarvergadering 2011

20 april 2011:

1.Opening

Opening door de voorzitter.

De volgende leden hebben zich afgemeld: Jan en Sien Oolman, Familie Noordam, Herman Zonnenberg, Ronald Hak, Jeike Hak, Hanneke Oolman

2.Mededelingen

17/18/19 juni is het Dorpsfeest in Wilp-Achterhoek. Stichting Dorpsfeest Wilp-Achterhoek is nog op zoek naar een bestuurslid (V/M)

3.Notulen jaarvergadering 21 april 2010

De notulen van de jaarvergadering van 21 april 2010 zijn goedgekeurd door de ALV

4.Jaarverslag Secretaris

Het bestuur is in 2010/2011 7 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Verder is er enkele malen overleg geweest inzake de milieuvergunning van evenemententerrein Bussloo en de woningbouw.

Daarnaast hebben we bezoek gehad van het Kernenteam van de gemeente Voorst.

Ook hebben we nog een bijeenkomst bezocht inzake de structuurvisie middengebied (het ruime gebied rondom Bussloo), deze visie is nog in ontwikkeling, hier is nog niet concreets over te melden.

Verdere onderwerpen van afgelopen jaar waren: VAR, verkeer, woningbouw, RGV, waarover later meer. Verder speelden er wat kleinere zaken.

Momenteel heeft ABWA 278 leden. De ledenwerfactie in combinatie met het versturen van de uitnodigingen was zeer succesvol en heeft zeker 12 leden opgeleverd.

5.Financieel Jaarverslag

Richard ter Steege (Penningmeester ABWA) presenteert de jaarrekening middels een PowerPoint presentatie. Het was een bijzonder jaar doordat er vorig jaar is besloten om het financieel jaar gelijk met het kalenderjaar aan te gaan houden, wat we voorheen niet deden. Hierdoor hebben we deze jaarrekening (2010) 2 keer contributie ontvangen. Daarnaast is het etentje met oud bestuursleden geweest wat al 3 jaar op de rit stond, dit was een hoge kostenpost. Daarnaast staan de kosten van de AED cursus van de medewerkers van de basisschool nog als kosten op de jaarrekening, hiervan moet nog een factuur naar de school gestuurd worden.

Daarnaast zijn er 3 maal rekeningen betaald inzake rechtszaken. 2 hiervan zijn gewonnen en dit geld word weer teruggestort.

Er zijn verder geen vragen vanuit de zaal.

6.Verslag door de kascommissie

( Gerda Harmsen en Gerard Ganzevles)

De kascommissie heeft een controle gedaan en is akkoord.

Discussie was er 1e instantie over de kosten van de AED cursus, dit is door de penningmeester netjes uitgezocht en nu akkoord.

Verder waren er opmerkingen over de kosten van de rechtszaak inzake het evenemententerrein Bussloo, maar dit zijn ook kosten die terug komen.

Verder was de administratie keurig verzorgt aldus Gerard Ganzevles.

Nieuw lid van de kascommissie is Gerda Jonkman, Gerda Harmsen wordt bedankt voor haar inzet en Gerard Ganzevles blijft aan.

7.Bestuursverkiezing

Aftredend: N.A.M. (Nico) Straatman

Nico neemt afscheid en wordt bedankt voor zijn inzet door de voorzitter. Nico onderstreept nog het belang van een vereniging als ABWA.

Verkiesbaar: J.A. (Hans) de Haan

Hans is inmiddels al bijna een jaar actief en kan vanwege ziekte vanavond niet aanwezig zijn. Hij werkt bij ZLTO in Den Bosch en is afgelopen jaar als een zeer toegewijd bestuurslid ervaren. De ALV gaat akkoord met zijn benoeming tot bestuurslid van ABWA

8.Verkeer Gemeente Voorst

Samen met school (Christel van de Kamp en Wiebe van der Meer) opgetrokken bij overleg over het kruispunt Tienmorgen, Zwarte Kolkstraat.

Onze doelstellingen waren:

§ De snelheid moet er uit

§ Het overzicht moet beter

Vorig jaar ingezet op een rotonde, die regelt beide. Dit bleek echter financieel niet haalbaar bij een gemeente die blijkbaar hard moet bezuinigen. Zo’n ding moet blijkbaar 4 ton kosten.

Toen samen met ambtenaren van de gemeente Voorst gezocht naar alternatieven. Die wilden alleen een bredere fietersoversteek realiseren á €8000,-

Dit verbetert volgens ons wel het overzicht, maar doet niets aan de snelheid waarmee sommigen de Tienmorgen doorkomen.

Daarom toen ingezet op een combinatie van een bredere fietstersoversteek en een een 60 km plateau. De ambtenaar in kwestie wilde hier echter niet aan, omdat daar geen geld voor zou zijn. In plaats daarvan was hun voorstel een brede oversteek en alleen borden met 60 km/h er bij. Dit was in onze ogen niet genoeg, omdat de weg nog steeds uitnodigd tot harder rijden als er niet echt iets veranderd.

Daarom hebben we toen alle gemeenteraadsleden aangeschreven. Door middel van een unaniem aangenomen motie is toen beslist dat er een 60 km plateau moest komen à €65.000. Hierbij was echter de verbrede fietsersoversteek weer komen te vervallen.

Door het opnieuw aanschrijven van de gemeenteraadsleden tijdens de begrotingsvergadering over dit onderwerp is er toen wel voldoende geld beschikbaar gesteld om beide oplossingen door te voeren. (ca €90.000,-)

De ambtenaren wisten echter toen niet waar dat geld vandaan kwam en hebben dat geld toen ingepland voor o.a. andere belijning (zucht). Na nogmaals enkele keren op het gemeentehuis te zijn geweest, hebben we ze nu eindelijk zo ver dat ze snappen wat we graag willen.

De nieuwe situatie word gepresenteerd middels een PowerPoint presentatie.

Als jullie dit ook een goed idee vinden en de naaste buurtbewoners hier geen problemen mee hebben, dan kan dit al in de zomer van dit jaar uitgevoerd gaan worden. De verwachting is net voor of na de bouwvak. Hiervoor zal het kruispunt dan wel een week worden afgesloten.

Vragen uit de zaal:

Gerard Ganzevles: Hoe wordt het afslaan vanaf Twello richting Wilp-Achterhoek voorkomen? Gezegd wordt dat Wilp-Achterhoek op termijn waarschijnlijk 30 kilometer zone word met bijbehorende maatregelen en dit als sluiproute dan niet meer aantrekkelijk is.

Verder geeft Gerard Ganzevles aan dat de gepresenteerde optie beter is dan een rotonde.

Dhr. Poortinga geeft aan dat de voorstelde oplossing een mooie springschans zal zijn. Dit zal moeten blijken, wel worden er extra en grotere borden geplaatst om de nieuwe situatie kenbaar te maken. Het is aan automobilisten om zich hiervan bewust te zijn dan wel te worden.

De ALV keurt de gepresenteerde voorstellen goed. Voor de zekerheid worden de naaste bewoners nog bezocht en na akkoord van hen zullen we groen licht richting de gemeente Voorst geven.

9.VAR

VAR overleg

Met VAR een aantal overleggen gehad in 2010. Dit jaar echter nog niet, ondanks enkele pogingen daartoe. Wat exact de reden is, weten we niet, maar mailtjes komen niet aan bij VAR, of komen niet aan bij ons. Er is wel recentelijk nog contact geweest via telefoon.

Attero

VAR is overgenomen door Attero. Deze club had al 20% van de aandelen VAR in bezit. Nu dus 100%. De overige 80% van de aandelen waren in handen van Jan Boone. Die heeft ze nu verkocht om meer armslag te hebben met zijn huidige bedrijfsactiviteiten. Boone is eigenaar van WWR, World Wide Recycling en richt zich volgens eigen zeggen op de productie van verantwoorde biomassa in Zuid Amerika.

Attero is een grote speler in de recycling business met vestigingen in Wijster in Drenthe en Moerdijk in Zeeland (waar de twee afvalenergiecentrales zijn gevestigd) en kleinere vestigingen in Groningen, Tilburg en Venlo.

Voorlopig wordt het merk en de naam VAR gehandhaafd en zal er ook niets veranderen voor het personeel of de huidige directie. Ook het VAR overleg zal blijven bestaan. Volgens Wim Klein van de VAR is de sfeer op dit moment goed en coöperatief. Er heerst geen sfeer van de grote jongen tegen het kleine VAR.

Crisis

Ook de VAR ondervindt nog steeds last van de crisis en het grote aantal afvalverbrandingsinstallaties dat er de laatste paar jaar is bijgekomen in Nederland. Het dieptepunt van het dal is wel voorbij, het gevoel is er dat het wat aantrekt, maar het blijkt nog niet echt uit de cijfers.

Vergister

De vergister blijft een probleem. Het probleem op zich is wel duidelijk, dat is hetzelfde als vorig jaar. Er zitten aan het eind van de vergistingsinstallatie persen die de restanten moeten samenpersen tot een droge massa. Dit lukt echter niet goed. Hierdoor komt te natte prut uit de installatie die gaat stinken. Ook in de compostering gaat het niet goed met deze natte prut, omdat er natte plekken blijven zitten die niet goed verteren. Bij het uithalen van de bakken compost begint het dan weer opnieuw te stinken.

Er is een oplossing in de maak in de vorm van nieuwe persen. Er is alleen nog een probleem met de vraag wie deze persen gaat betalen. De Var wil dat de leverancier van de oude persen dit gaat doen en die leverancier is daar nog niet zo happig op.

Voorlopig is de logistieke planning zo aangepast dat er zo min mogelijk natte prut in de open lucht ligt en wordt het natte spul zo goed mogelijk gemengd voordat het de compostering in gaat. Dit is echter geen garantie dat het niet stinkt.

De oplossing ligt in het installeren van die nieuwe persen. Misschien loont het om bij de VAR aan te dringen op het zelf voorfinancieren van deze apparaten. Dit zullen we meenemen in het volgende overleg eind mei, begin juni.

Wim Timmer geeft aan dat er de laatste tijd minder overlast wat betreft geur van de VAR is.

Gerard Ganzevles wil de VAR (en het ABWA bestuur) meegeven dat de VAR het probleem met de vergister gewoon op moet lossen, los van wie het moet betalen. Verder moet de overlast deze zomer gewoon beperkt worden.

Overige zaken

Er worden op dit moment proeven gedaan met algen en papier sorteren. Dit zou normaal gesproken niet tot overlast moeten leiden. Alleen het aantal verkeersbewegingen kan wat toenemen.

Bij de algenproef wordt vervuild afvalwater gezuiverd door een bassin met algen die de prut moeten opvreten. Deze algen laten dan schoon water achter en de algen zelf kunnen in de vergister. Dit draait echter nog niet naar wens, het afvalwater van de VAR is blijkbaar lastig van samenstelling.

Bij de papierproef worden verschillende papierstromen door de VAR gesorteerd en apart verkocht aan de papierindustrie en bijvoorbeeld energiecentrales. Dit draait ook gewoon door, maar grote fluctuaties in de papierprijzen en onrust op de papiermarkt maken dit er ook niet gemakkelijker op.

Gerard Ganzevles wil nog meegeven dat locatie Van Toorn netjes is opgelost zoals ook aangegeven vorig jaar.

10. Woningbouw Wilp-Achterhoek

Ans Linthorst licht vanuit het bestuur en de woningbouwcommissie toe dat er weinig nieuws te melden is. Het nieuwe bestemmingsplan licht bij de Raad van State en tot deze uitspraak heeft gedaan liggen alle ontwikkelingen stil.

De woningbouw commissie was zeer te spreken over de voortgang in samenwerking met Goed Wonen, er waren veel ideeën ook vanuit potentiele kopers.

Roy Dashorst: Wat is de planning op dit moment?

Ans Linthorst: De gemeente verwacht 2012 te kunnen gaan starten met de uitvoering.

Gerard Ganzevles: Als het doorgaat is het zaak snel te inventariseren wat er over is van de potentiele kopersgroep, omdat we dan al weer ruim 2 jaar verder zijn.

Het archeologisch onderzoek is al afgerond, dus als de RvS akkoord geeft moet er vol gas gegeven worden.

Rick Bosgoed: De gemeente zet Graanhandel Bosgoed BV op slot met de nieuwe plannen. Rick geeft aan alles te doen om zijn bedrijf hiertegen te beschermen.

Gert Nieuwenhuis vraag of ABWA hier niets aan kan doen of in kan betekenen.

Gerard Ganzevles: Veel ligt aan de gemeente Voorst, zij denken goed te zitten. Bij de Kievitsweg is uiteindelijk het bouwblok gekanteld om bedrijven tegemoet te komen.

Geert Boerkamp: Je kan gevolgen van woningbouw nooit helemaal overzien. Ook al geef je nu wat ruimte als bedrijf en werk je mee, wat je nu inlevert aan ontwikkelingsruimte krijg je nooit meer terug.

Gerard Ganzevles: “Bestaande woningbouw staat dichter op Bosgoed dan de nieuwbouw en is dus bepalend voor de groei. Mijn persoonlijke mening is dat groei van Bosgoed op de huidige locatie niet wenselijk is.”

Rick Bosgoed geeft nogmaals aan dat de gemeente Voorst niet mee wil werken aan overleg.

Geert Boerkamp: “Jan Straatman heeft ook bezwaar tegen de 6 extra woningen die gepland staan. Deze zouden in 1e instantie niet gepland zijn.”

Ans Linthorst geeft aan dat deze 6 woningen er bij zijn gekomen doordat kavels gesplits zijn naar 2 onder 1 kap, wat eerst vrijstaande woningen zouden zijn.

Rick Bosgoed: “Er zijn momenteel 65 woningen gepland met een optie van 10 extra, totaal 75 dus.”

Het bestuur van ABWA probeert de betrokken partijen in overleg te laten komen en heeft dit ook al reeds gedaan. Verder kan het bestuur niet meer doen dan dat en moeten bepaalde processen doorlopen worden voordat er gebouwd kan worden.

11. Ontwikkelingen snelweg A1

Richard ter Steege ligt de ontwikkelingen rondom de A1 toe. De huidige spitsstroken zijn met een versnelde procedure aangelegd, wat betekend dat deze er nu liggen en er nu onderzoek gedaan word na de effecten.

Er is Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) aangelegd om het geluid te verminderen.

De aangelegde spitsstroken zijn het begin van een verbreding van de A1 die zal eindigen met een 2 x 4 baans snelweg.

Wat betreft de geluidswerende maatregelen, dit is een kwestie van een economische berekening. De kosten van de maatregelen worden vergeleken met de “opbrengsten” van minder geluidsbelasting voor de betreffende woningen. Vooralsnog is het in de buurt van Wilp-Achterhoek niet “rendabel” om geluidswerende maatregelen te nemen.

Bij de Posterenk zijn daarentegen wel geluidswerende maatregelen genomen.

Daarnaast is Verkeer en Waterstaat zeer creatief met zijn berekeningen rondom geluid en kan zij hiermee aardig de uitkomsten beïnvloeden. De werkelijke decibel belasting aan de gevels van woningen is echter zelden van belang in de berekeningen, het gaat vaak om theoretische decibel belastingen.

Het voorstel is om van de Posterenk tot de A50 een geluidsscherm ten behoeve van Wilp-Achterhoek te plaatsen. Ter indicatie, de kosten van 700 meter geluidsscherm bij de Posterenk bedragen ongeveer 1.000.000 euro.

De geluidsbelasting hangt echter ook af van de wind. Daarnaast moeten we meenemen dat afgelopen 10 jaar de verkeersintensiteit verdubbeld is en dat deze de komende 10 jaar nog eens zal verdubbelen.

Gerard Ganzevles: “Ga voor de optie om een scherm te plaatsen, maar werk samen met de gemeente Voorst. Als ABWA alleen ga je dit niet redden.”

Gerda Jonkman geeft aan de slijtage van ZOAB veel sneller gaat en met het slijten van ZOAB ook de geluidsbelasting toeneemt.

Jan Tijhuis geeft mee dat er gelet moet worden op de landschappelijke inpassing van een eventueel te plaatsen geluidsscherm. Bij onvoldoende steun vanuit de bevolking is de plaatsing van een scherm geen optie.

Het bestuur van ABWA zal de ontwikkelingen in de gaten houden.

12. Bussloo

milieu vergunning Evenementen terrein

Vorig jaar hebben wij tijdens de jaarvergadering de milieu vergunning voor het evenementen terrein toegelicht en verteld hoe deze tot stand was gekomen en wat onze bezwaren waren.

Unaniem hebben jullie ons toen opgeroepen alles te doen wat we kunnen om deze vergunning te vernietigen. We hebben daarbij ook de ruimte gekregen om hiervoor externe deskundigheid in te huren om ons bij de gang naar de Raad van State te helpen.

Sinds vorig jaar is er veel gebeurd, ikzelf en de mede bestuursleden hebben hier veel tijd en energie in gestoken en het verloop heeft flink wat ups en downs gekend, maar uiteindelijk is de milieu vergunning vernietigd!

Maar . . . . wat nu? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet ik jullie even bijpraten over het afgelopen jaar. Om een lang verhaal kort te houden, wil ik proberen een samenvatting te geven aan de hand van de volgende onderwerpen:

1. Verloop van de gebeurtenissen in vogelvlucht

2. Waarom is de vergunning vernietigd?

3. Huidige stand van zaken

4. Wat nu?

1. Verloop van de gebeurtenissen in vogelvlucht

Voorjaar 2010

· Indienen bezwaren millieuvergunning bij Raad van State

· Indienen bezwaren tegen ontheffing kampeer verbod bij bestuursrechter Zutphen

Zomer 2010

· RGV laten weten dat ABWA bezwaar heeft tegen het XNOIZ festival in augustus

Najaar 2010

· Indienen verzoek voorlopige voorziening tegen ontheffing kampeer verbod

· november: zitting Raad van State

· januari 2010 afwijzing verzoek voorlopige voorziening

11 maart Uitspraak RvS: milieu vergunning vernietigd!

4 april Ronde Tafel Gesprekken gemeente raad Voorst: ABWA dringt aan op dialoog

Afspraken gemaakt voor vervolg gesprek

6 april publicatie evenementen vergunning XNOIZZ

13 april Publicatie evenementen vergunning GroundZero

14 april Gesprekken tussen Gemeente/ omwonenenden /ABWA/ UDC/ Flevofestifal/ RGV

20 april ABWA jaarvergadering

22 april Voorstel RGV

28 april Vervolg overleg

25 mei afloop termijn voor zienswijzen XNOIZZ

26 mei Zitting rechtbank Zutphen betreffende ontheffing kampeerverbod

1 juni afloop termijn voor zienswijzen Groundzero

4 juni GroundZero!

2. Waarom is de vergunning vernietigd?

Zoals vaak bij een uitspraak van de Raad van State een technisch verhaal: de officiele reden is namelijk dat het besluit niet berust op een deugdelijke motivering

Ons is wel duidelijk dat de vergunning is vernietigd vanwege het geluidaspect van de grote evenementen. In de vergunning was voor B- en C-evenementen een forse overschrijding van de geluid richtwaarden voor dit gebied toegestaan omdat deze evenementen “incidentele bedrijfssituaties” zouden zijn. De Raad van State vond dat de gemeente dit in de stukken en tijdens de zitting onvoldoende heeft onderbouwd.

Wat betekent dit? 3 partijen, 3 antwoorden:

RGV Hoera! Geen vergunning, dus we kunnen weer alles doen, als vanouds. Raad van State vind grote evenementen niet incidenteel, dus ze horen bij de gewone bedrijfsuitoefening! Probleem opgelost!

Gemeente Jammer, terug bij af! Gelukkig is de vergunning niet inhoudelijk vernietigd, maar we moeten het gewoon beter onderbouwen!

ABWA Mooi! Eindelijk wordt op het hoogste niveau bevestigd dat deze vergunning zeer verstrekkend is en een te grote impact heeft op de omgeving. Gecombineerd met de opdracht van de Gemeente raad, betekent dit dat vanaf 2011 geen grote muziek evenementen meer mogen worden georganiseerd!

Wie heeft er gelijk? En wat kunnen we verder op dit gebied in de toekomst verwachten?

3. Huidige stand van zaken

· De milieu vergunning is vernietigd, maar inmiddels zijn wel 2 evenementen vergunningen verleend!

· GroundZero (incl. voorgangers) wordt al zo'n 15 jaar op Bussloo georganiseerd, en UDC wil in de toekomst graag op deze plek doorgaan met dit unieke dance festival

· XNOIZZ heeft een 10-jaar contract met de RGV afgesloten en wordt deze zomer voor de vierde keer georganiseerd

· De gemeente wil zo spoedig mogelijk een milieu vergunning regelen die wel door de Raad van State komt

· Zonder milieu vergunning of tijdelijke maatregel zijn de evenementen vergunningen die zijn afgegeven op basis van de APV onvoldoende om de evenementen door te laten gaan

· Namens de ABWA hebben wij tijdens het Ronde Tafel Gesprek aangegeven dat wat ons betreft nog steeds te praten valt over het toestaan van een beperkt aantal evenementen onder andere voorwaarden dan in de vergunning stond.

· Tijdens het overleg vorige week hebben wij namens de ABWA aangegeven dat onze ruimte teruggrijpt op een mandaat dat wij van de leden hebben gekregen in 2005, namelijk maximaal:

o 1 nachtelijk evenement

o 2 muziek evenementen (tot uiterlijk 23:00 uur)

o 3 overige evenementen overdag, zonder versterkte muziek (dus totaal 6 dagen)

Als extra hebben wij hierboven op toegegeven:

· In plaat van de 2 muziek evenementen zou ook XNOIZZ mogen blijven doorgaan

· In plaats van 1 nacht, mag het ook een quotum zijn van 8 nachtelijke uren (altijd vanaf 23:00) die verdeeld mogen worden over verschillende evenementen.

· Na 3 uur overleggen tijdens deze bijeenkomst kwam, na enig aandringen, ook het RGV met een uiterste bod:

Alle voorwaarden uit de vernietigde milieu vergunning, en liever gewoon verder zonder milieu vergunning, want eigenlijk willen ze veel meer dan in de vergunning stond!

4. Wat nu?

· Willen we wel of geen evenementen vergunning?

De vergunning biedt vooral zekerheid aan de organisatoren van evenementen: alles binnen de vergunning is sowieso mogelijk, en bied bezwaar makers weinig kans

Zekerheid voor omwonenden is wel dat het lastig wordt om verder te gaan dan omschreven in de vergunning, tenzij de vergunning voor meerdere uitleg vatbaar is!

Volgens ons en de gemeente is deze vraag minder relevant: er moet een vergunning komen.

· Kiezen we voor een ramkoers?

Het bestuur is met de laatste toezeggingen zijn mandaat te buiten gegaan, wij willen geen grote evenementen meer!

De milieu vergunning is vernietigd, wij zijn tegen elk evenement dat vergunningplichtig zou zijn, en vechten deze aan?

De nieuwe milieu vergunning mag alleen de zogenoemde A-evenmenten toestaan want de B- en C-evenementen passen niet in het beeld van Bussloo als een gebied voor “Rust, Ontspanning en Recreatie in een Natuurlijke Omgeving”?

· Willen we ons van de goede kant laten zien, en kiezen voor overleg, proberen we er samen uit te komen?

Hoe ver kunnen we dan gaan? Waar ligt voor ons de grens?

Kunnen we leven met de huidige 2 grote evenementen?

Mag het iets meer zijn? Onder welke voorwaarden?

· Wat vinden de leden van het model dat we vorige week donderdag in het overleg hebben voorgesteld?

Voorstel ABWA Bestuur

· Onze onderhandelingsruimte hangt af van het mandaat dat wij tijdens de jaarvergadering krijgen.

· Bij deze vergadering is de wethouder aanwezig, onze onderhandelingsruimte is dan ook bekend bij de gemeente

· Wij stellen voor om in overleg te blijven en te blijven streven naar een oplossing waarbij de 2 huidige evenementen mogelijk blijven, maar waarbij dat ook meteen als uiterste grens in de vergunning wordt vast gelegd.

· Wij stellen ook voor om een harde lijn te volgens tegen alle zetten van de RGV die dit voorstel te buiten gaat.

· Dit betekent geen evenementen zonder dat de milieu vergunning afgegeven is, dus

· Bij de rechter een verbod vragen op de 2011 versies van GroundZero en XNOIZZ

· Zorgen dat onze leden eenvoudig telefonisch en schriftelijk klachten in kunnen dienen als zij last ondervinden van deze evenementen

· Zienswijzen indienen bij de gemeente tegen de 2 afgegeven evenementen vergunningen

· Juridisch advies indienen voor deze rechtzaken en de zaak op 26 mei

· Via media en fora van de betreffende evenementen laten weten wat ons standpunt is en dat er wat ons betreft een oplossing is te vinden voor deze 2 evenementen

· Ondertussen constructief proberen mee te blijven werken aan een definitieve oplossing voor de milieu vergunning

· Wanneer we tot een oplossing komen zullen we een bijeenkomst organiseren en verwachten van onze leden actieve steun voor de bereikte milieu vergunning.

Hoe ver kunnen wij gaan om tot die vergunning te komen?

13. Rondvraag

Het geld wat gereserveerd is voor het speelplein op de Kievitsweg, kan dat ook aan het schoolplein besteed worden?

Dit zou kunnen wat betreft het bestuur, de gemeente doet namelijk het onderhouds van het Kievitsplein.

Wim Timmer: School heeft wel budget om het schoolplein te onderhouden wat betreft speeltoestellen. Eventueel kan Jantje Beton hier ook in ondersteunen. Wat betreft de 750 euro die momenteel gereserveerd is geeft hij aan dat dit net de kosten van een keuring kan dekken of een halve wipkip, maar dat hier geen wonderen van verwacht moeten worden.

Wim Timmer stelt verder voor om de contributie met 1 euro te verhogen om de kosten van AED cursussen te kunnen dekken. Mensen moeten nu zelf betalen om een ander bij te kunnen staan. De hele ALV is het met dit voorstel eens en het bestuur zal deze contributieverhoging voorbereiden en doorvoeren.

Verder wordt dan voorgesteld de contributie met nog eens 1 euro te verhogen om de speelplaats(en) te onderhouden, dan wel te vernieuwen indien nodig.

14. Sluiting

Om 22.50 uur sluit de voorzitter de vergadering